Tarih : 14.04.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdüdrlüğü

Sayı: 63611781-195[2015-1]-13

14/04/2016

Konu: Akaryakıt Ürünleri Satışında Yeni Nesil Ö.K.C. Kullanımı Hk.

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; akaryakıt bayiliği işi ile uğraştığınız, akaryakıt ürünleri satışından dolayı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız hakkında Defterdarlığımızın görüşü talep edilmektedir.

         Bilindiği üzere, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğ ile taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan akaryakıt istasyonu işletmecilerine pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma ve bu pompalar kullanılarak yapılan akaryakıt satışlarını taşıtın plaka numarasını ihtiva eden ve cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirme zorunluluğu getirilmiştir.

        426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak"… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci tüccarlara (perakende teslimde bulunan vela hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) " Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir." denilmektedir.       

            Diğer taraftan 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri 2016 yılı içerisine kademeli olarak yayılmak suretiyle yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

         Buna göre, akaryakıt istasyonlarında özel nitelikli ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak zorunda olduğundan, bu cihazların teknik, fonksiyonel ve kullanım esaslarının belirleneceği teknik kılavuz yayımlanıncaya kadar, pompalardan yapılan satışlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması söz konusu olmayacaktır. Akaryakıt satışlarının mevcut uygulamaya göre pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilmesine devam edilecektir. Ancak, akaryakıt harici satışlarda 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen tarihler itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması icap etmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.