Tarih : 23.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı:27192137-195[1-2016/353]-95

23/05/2016

Konu:30.12.2015 tarihinde kısmi bölünme suretiyle kurulan   şirketin Yeni Nesil ÖKC Kullanma zorunluluğu başlayana kadar eski ÖKC'yi   kullanıp kullanamayacağı hk.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … vergi kimlik numaralı …'den  30.12.2015 tarihinde kısmi bölünme yoluyla kurulan … vergi kimlik numaralı … isimli şirketinizin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (YN ÖKC) kullanma mecburiyetinin 01.01.2017 tarihinde başlayacağı belirtilerek, önceki şirketinizden bu şirketinize devrolunan ve daha önce kullanmakta olduğunuz ödeme kaydedici cihazlarınızı kullanmaya devam edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 60 Seri No.lu Genel Tebliğin, Kullanılmış Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı, başlıklı 6 ncı bölümünde;

            " a) Kullandıkları cihazları satmak veya devretmek isteyen mükellefler yetkili servise başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettireceklerdir. Yetkili servis, cihazın kullanıldığı döneme ilişkin mali hafıza raporunu alacak ve servisin, satıcının ve alıcının imzalarını taşıyan (EK:2) tutanak düzenlenecektir. Düzenlenen mali hafıza raporu ve tutanağın birer örneği mükelleflere (alıcıya yalnızca tutanak) verilecek, diğer örneği ise serviste kalacaktır.

            b) Servis, cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söküp, bunun yerine cihazla aynı numaraya sahip yeni bir mali hafıza takacaktır. Sökülen hafıza ünitesi saklanmak üzere ilgili mükellefe verilecektir. Yeni mali hafıza takılmadan (halk arasındaki adıyla sıfırlama yapılmadan) cihaz satılmayacaktır.

            c) Bu işlemi müteakip satıcı, 50 Seri No.lu Genel Tebliğin (A/1) bölümünde açıklandığı şekilde alıcıdan vergi dairesi izin yazısını almak ve bunu düzenleyeceği faturaya kaydetmek suretiyle satış işlemini gerçekleştirecektir.

            d) Satıcı; cihazı, fatura, ruhsatname ve kullanma kılavuzu ile birlikte alıcıya teslim edecektir. Satıcı, satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; mali hafıza raporu, servis tutanağı ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek cihazın kaydını sildirecektir.

            e) Alıcı, fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; fatura, ruhsat fotokopisi, mali hafıza raporu ve servis tutanağı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek cihazının kaydını yaptıracak ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı alacaktır."

            Konu ile ilgili olarak 1996/1 Seri No.lu İç Genelgenin 2. bölümünde;

            "... a) Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesine uygun olarak ferdi işletmelerin, kolektif şirketlerin ve adi komandit şirketlerin sermaye şirketlerine dönüşümlerinde,

            b) Yine Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesine göre ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü nedeni ile varlıklarının Kanuni mirasçılarına devrinde,

            c) Sermaye Şirketlerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri hükümlerine göre gerçekleştirilecek birleşme ve devrinde veya Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre yapılacak nevi değişikliklerinde,

            d) Adi ortaklıklarda ve şahıs şirketlerinde işletmeye yeni bir ortak alınması veya ortaklardan bir veya birkaçının hisselerini diğerlerine devretmesinde,

            devre konu varlıklar arasında yer alacak ödeme kaydedici cihazın mali hafızasının değiştirilmesi zorunlu bulunmamaktadır." açıklamasına yer verilmektedir.

            Diğer taraftan, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2 nci bölümünde "… Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir." denilmektedir.

            466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği "e)" bölümünde ise, 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabilecekleri belirtilmektedir.

            Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, 30.12.2015 tarihinde kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirketinizde, bölünme işleminden önce mağazalarınızda kullanılmakta olan 3100 Sayılı Kanun'a tabi eski nesil ödeme kaydedici cihazların, 60 Seri No.lu Genel Tebliğin 6 ncı bölümüne göre gerçekleştirilecek devir işlemlerini takiben mali hafızaları değiştirilmeksizin, YN ÖKC kullanma mecburiyetinizin başlayacağı 1.1.2017 tarihine kadar kullanılması mümkün bulunmaktadır. 1.1.2017 tarihinden itibaren ise YN ÖKC alarak kullanmaya başlamanız gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.