Tarih : 01.06.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü


Sayı: 11395140-105[MÜK257-2016/VUK1-19659]-70497

01/06/2016

Konu: Sigara satışlarında YN ÖKC kullanımı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şans oyunları ve ganyan bayiliği işi ile iştigal ettiğinizi, bu faaliyetiniz altında ayrıca ödeme kuruluş lisansına sahip olan …'den passolig kartlarına maç bileti yükleme, fatura tahsilat işlemlerini gerçekleştirme vb. ödemeye aracılık işlemlerini temsilcisi olarak yürütmek üzere söz konusu ödeme kuruluşundan … olarak tabir ettiğiniz bir cihazı aldığınızı ve bu cihazı kullanmak suretiyle yaptığınız tahsilatlardan alınan komisyon gelirlerinde ve sigara satışlarınızda ödeme kaydedici cihaz kullandığınızı, söz konusu cihaz yoluyla yaptığınız ödemeye aracılık işlemlerinden kaynaklanan komisyon gelirlerinizi yazarkasadan % 18 lik KDV oranına tabi fiş ile belgelendirdiğinizi, ancak bir süre önce söz konusu cihazınızı iade ettiğinizi ve artık kullanmadığınızı belirterek sigara satışlarınızın da KDV'ye tabi olmaması nedeniyle Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz kullanmak zorunda olup olmadığınız sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1/1. maddesinde "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü uyarınca perakende mal ve hizmet satışında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların ödeme kaydedeci cihaz kullanma zorunlulukları bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

 

           466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise:

 

       "...2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

            - 1 milyon TL'yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

            - 1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

            - 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

            - 150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,

            itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır." denilmiştir.

 

          Yapılan açıklamalar çerçevesinde, birinci veya ikinci sınıf tüccar kapsamında faaliyette bulunmanız halinde perakende mal ve hizmet satışlarınız çerçevesinde ödeme kaydedici cihaz kullanım zorunluluğunuz bulunduğundan, satışını gerçekleştirmiş olduğunuz mal veya hizmetler KDV'ye tabi olmasa dahi, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamında olup 2014 yılı satışlarınız veya gayrisafi iş hasılatınızın tutarına bağlı olarak 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tarihler itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.