Tarih : 20.06.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--83072

20/06/2016

Konu: İrsaliyeli Fatura Hk.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin günlük çeşitli gıda mamullerinin üretiminin yanında toptan ambalajlı gıdaların satışı işi ile iştigal ettiği, satışı yapılan mamullerin teslimi ve gönderimi sırasında e-fatura portalından irsaliyeli fatura özelliklerine göre fatura düzenlendiği, müşteri teslim onayı ile beraber aynı gün e-faturanın müşteriye gönderildiği, ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenerek ürün paketine eklenmesi ve alıcısına iletilmesi durumunun müşteri sayısının artması ile birlikte farklı yazıcılar, kurulum zamanı ve entegrasyon ihtiyaçları doğurduğu belirtilerek, fiziki depolama olarak ek maliyetler doğurması nedeniyle e-faturanın 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 15'inci bölümüne göre kullanıp kullanamayacağınız hususunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu çerçevede, Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

            Söz konusu Tebliğin “3. Genel Olarak e-Fatura”  başlığı altında,

            “Bu tebliğde düzenlenen e-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

            Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu Tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur.”;

            “10. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Düzenlenen Diğer Belgeler” başlıklı bölümde ise;

            “e-Fatura Uygulaması, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan fatura dışında kalan belgelerin de taraflar arasında dolaşımına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede, taraflar arasında elektronik belge olarak dolaşımı Başkanlıkça uygun bulunanlar, ilgili format ve standartların duyurulmasının ardından,    e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilip alınabilecektir.”  hükmüne yer verilmiştir.

            Bu bağlamda, 30/12/2013 tarihinde yayımlanan 433Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “15- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar” başlığı altında;

              “e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.” ifadelerine yer verilmiştir.

              Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar göre, Şirketiniz tarafından elektronik ortamda oluşturulan faturaların anılan Tebliğin 15'inci maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde düzenlenmesi halinde irsaliye yerine kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.