Tarih : 06.10.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

90792880-140.02.02[2014/285]-994

06/10/2015

Konu

:

Taahhütnamenin noterde tasdik işleminde damga vergisi   ve noter harcı ödenip ödenmeyeceği hk

 

         

             İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, annenizin TOKİ aracılığı ile şehit ailelerine kullandırılan faizsiz konut kredisi ile konut satın aldığı, annenizin vefat etmesi nedeniyle kalan borcu üstlenebilmeniz için krediyi veren bankanın noter tasdikli taahhütname istediğinden bahisle noterde tasdik edilecek taahhütnamenin noter harcı ve damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün (28) numaralı fıkrasında, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (l) bendinde, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili harçtan muaf tutulmuştur.

           

 

            Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci  maddesinin birinci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, 41 inci maddesinde de, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne yer verilmiştir. 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin "I–Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar" başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan her bir imza için binde 1,13 nispetinde harç alınacağı hüküm altına alınmış olup, 2985 sayılı Kanuna 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili işlemlerin noter harcından istisna olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

 

 

            Diğer taraftan 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek-2 nci maddesinde; "8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir." hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; 2330 sayılı Kanun ve "Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik"  kapsamında hak sahibi olduğunuzun tevsiki koşuluyla özelge talep formu eki taahhütnamenin; damga vergisinden istisna edilmesi, 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 maddesi uyarınca nispi harca tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.