Tarih : 02.11.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140.04.01-90827

02/11/2015

Konu

:

Miras taksim sözleşmesine göre yapılacak tescil   işleminde harcın matrahı hk.

 

         

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Keçiburnu mevkiinde kain 1030 ada, 50 parsel no.lu taşınmazda muris Nevzat AKIN'a ait ¼ payın, İstanbul (Kapatılan) 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/03/2015 tarihli ve Esas No:2010/535, Karar No:2010/668 sayılı kararına istinaden düzenlenen miras taksim sözleşmesinde belirtilen şekilde mirasçılar adına tescilinin yapılacağı belirtilerek, tapuda yapılacak tescil işleminde tapu harcı matrahına esas olacak değer hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, bu kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri" deyiminin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

            Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I- Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 3/a fıkrasında, terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden nispi harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, muris Nevzat AKIN'ın terekesindeki hak, alacak ve taşınmazların, mirasçıları Nazan AKIN, Ercan AKIN, Yurdanur AKIN ve vesayet altındaki Yılmaz AKIN arasında rızai taksiminin yapılması amacıyla vesayet altındaki mirasçı Yılmaz AKIN'ın vasileri tarafından, Yılmaz AKIN'ın diğer mirasçılarla birlikte rızai taksim sözleşmesine taraf olabilmesi için İstanbul (Kapatılan) 24. Sulh Hukuk Mahkemesine talepte bulunulduğu; anılan mahkemenin 17/03/2015 tarihli ve Esas No: 2010/535, Karar No: 2010/668 sayılı kararında,  kararın ekinde yer alan miras taksim sözleşmesinin taraflar arasında akdedilmesine ve sözleşmenin noterde onaylanmasına izin verildiği; muris Nevzat AKIN'ın 4/16 payına malik olduğu İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Keçiburnu mevkiinde kain 1030 ada, 50 parsel no.lu taşınmazdaki bu hissenin tamamının mülkiyetinin miras taksimi sonucunda eşit paylarla mirasçılardan Ercan AKIN, Yurdanur AKIN ve kısıtlı Yılmaz AKIN'a miras taksim sözleşmesindeki şartlarla verilmesine karar verildiği; söz konusu mahkeme kararının Türk Medeni Kanununun 444 ve 463 üncü maddeleri gereğince İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/03/2015 tarihli ve 2015/17 Karar sayılı kararıyla onaylandığı anlaşılmıştır. 

            Buna göre, muris Nevzat AKIN'ın mirasçılarına intikal eden söz konusu taşınmazın mirasçıları adına tapuda tescil edilmesi işleminden, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-3/a fıkrası uyarınca, tescile konu taşınmazın emlak vergisi değeri üzerinden harç aranılması gerekmektedir.      

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.