Tarih : 24.11.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140[57-2014/215]-97126

24/11/2015

Konu

:

Sözleşme yapma yetkisi kaldırılan sigorta şirketinin yıllık harç ödeyip ödemeyeceği hususunda

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin hayat dışı sigorta branşlarında yeni sigorta ve reasürans sözleşmesi yapma yetkisinin ... /2003 tarih ve ... sayılı Devlet Bakanlığı onayına istinaden kaldırıldığı, fiili olarak hayat sigortası kapsamında herhangi bir üretim ve satış gerçekleştirmediği ve tek faaliyetinin daha önce yapılmış hayat sigorta poliçelerinin sonlandırılması olduğu belirtilerek sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri için ödenen yıllık harç ödeme yükümlülüğünün devam edip etmediği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

         

            492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu; 109 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu; 113 üncü maddesinde ise söz konusu harçların peşin olarak alınacağı, yıllık harçların her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı, tahakkuk ettirilen harçların ayrıca mükellefe tebliğ olunmayacağı ve ocak ayı içerisinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin "XI- Finansal faaliyet harçları" başlıklı bölümünün 8/a bendinde sigorta şirketleri kuruluş izin belgelerinden her yıl için harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Kanun ve tarife hükmü çerçevesinde, tarifede tesis edilen harç mükellefiyeti, ilgililer adına sigorta şirketleri kuruluş izin belgelerinin düzenlenmesine bağlı bulunmaktadır.

 

            Öte yandan, Başkanlığımızca Hazine Müsteşarlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde, şirketinizin hayat dışı branşlarda yeni sigorta veya reasürans sözleşmesi yapma yetkisinin, Devlet Bakanlığı'nın …/04/2003 tarih ve … sayılı onayıyla kaldırıldığı, ancak faaliyet gösterdiği branşlar itibariyle önceden alınan ruhsatların iptal edilmediği anlaşılmıştır.

 

            Buna göre, şirketinizin hayat dışı sigorta branşlarında yeni sigorta veya reasürans sözleşmesi yapma yetkisi kaldırılmakla birlikte şirketiniz tarafından önceden alınan ruhsatlar itibarıyla izin belgenizin iptal edilmediği anlaşıldığından, şirketiniz adına düzenlenmiş bulunan söz konusu izin belgesi nedeniyle 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin yukarıda açıklanan "XI- Finansal faaliyet harçları" başlıklı bölümünün 8/a bendine göre finansal faaliyet harcını ödeme mükellefiyetiniz devam etmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.