Tarih : 04.12.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[94-2014/852]-100308

04/12/2015

Konu

:

Kurumunuzca satın alınan yazma eserler dolayısıyla   yapılan ödemelerde tevkifat oranı.

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuz, Kurumunuz tarafından gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinden ve şahıslardan alınan yazma eserler dolayısıyla yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi oranda yapılacağı hususunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

 

            Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

 

            Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

            Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanun'un 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı Kanunun 65 inci maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyetinin ise sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması hükmüne yer verilmiş olup 66 ncı maddesinde ise serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest meslek erbabı olduğu hükme bağlanmıştır.   

 

            Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiştir

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; Kurumunuz tarafından alınacak yazma eserlerin;

 

            - Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan eserlerden olması ve eser sahiplerinin de söz konusu eser dolayısıyla serbest meslek kazancı  istisnasından yararlanmaları halinde, eser karşılığı bu kişilere yapılacak ödemeler üzerinden aynı Kanunun 94 üncü maddesinin (2-a) bendine göre %17 oranında,

 

           -  Gelir Vergisi Kanunun 18 inci maddesi kapsamında istisnadan yararlanmayan serbest meslek erbabından yapılması halinde, aynı kanunun  94 üncü maddesinin (2-b) bendine göre %20 oranında,

 

            gelir vergisi tevkifatının yapılması ,

 

     - Serbest meslek erbabı dışında kalan Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinden satın alınması halinde, bu kişilere yapılacak ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir.

 

      Söz konusu yazma eser alımının, yukarıda sayılanlar dışında kalan kişilerden yapılması halinde ise bu kişilere yapılacak ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmayacağı tabiidir.

 

           

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.