Tarih : 06.05.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Mayıs 2015
Başlık Şasi kamyona yol çizgi ünitesi montajında ÖTV.
Tarih 06/05/2015
Sayı 76464994-135[ÖTV.2014.80]-104
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-135[ÖTV.2014.80]-104

06/05/2015

Konu

:

Şasi kamyona yol çizgi ünitesi montajında ÖTV.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizce Başkanlığımızdan almış olduğunuz ÖTV muafiyet yazısına istinaden ÖTV'siz olarak satın aldığınız şasi kamyon üzerine tadilat yaparak eklemiş olduğunuz yol çizgi ünitesinin bu haliyle şasi kamyonla birlikte teslime konu olduğunda, şasi kamyona eklenen bu ünitenin ÖTV farkı yaratıp yaratmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu; (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu; (2/1-b) maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği; (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu; 9 uncu maddesinde, özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği; (12/1) maddesinde ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı;(14/2) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait ÖTV beyannamesinin, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verileceği ve aynı günde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

             Ayrıca, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin;

            - (2.5) bölümünde, Kanunda "Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler" olarak nitelendirilenlerin, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle uğraşan kişi ve kurumlar olduğu,

            - (15.3.1.) bölümünde, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV'nin doğduğu, dolayısıyla kayıt ve tescile tabi bir aracı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka araç imal edenlerin de ÖTV mükellefi olarak, söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında teslim etmeleri, kullanmaya başlamaları, aktife almaları veya adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri işleminde vergi beyan edecekleri; kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden tadilat veya ek imalat yapanların sanayi sicil belgesini haiz olmaları halinde, Tebliğin (2.5.) bölümünde belirlenen esaslara göre Bakanlığımızdan (Gelir İdaresi Başkanlığından) yazı alarak, tadilat veya ek imalat yapmak üzere motorlu araç alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmamasının mümkün olduğu; kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin söz konusu yazıyı alma şartlarını haiz olmamaları veya şartları haiz olmakla birlikte almamış olmaları halinde, bu amaçla olsa dahi söz konusu araçları ÖTV uygulanmadan iktisap etmelerinin mümkün olmadığı; bu durumda ÖTV ödeyerek satın alınan araçları kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, bu araçları iktisabında ödedikleri ÖTV'yi, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan araçlar için hesaplanacak ÖTV'den indirmesinin, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca mümkün bulunduğu,

            belirtilmiştir.

           Bunun yanı sıra, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (11/3) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tabi araçlar için verginin matrahı; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olup, konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "Verginin Matrahı" başlıklı (10.) bölümünde, ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde 3065 sayılı KDV Kanununun 20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin KDV Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı açıklamasına yer verilmiştir. KDV Kanununun 27 nci maddesinde ise, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde KDV matrahının işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu, emsal bedelin ve emsal ücretin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, ÖTV'nin konusuna giren kayıt ve tescile tabi araçların ilk iktisabında, bedelin bulunmaması veya bilinmemesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

            Buna göre, mezkur Genel Tebliğ çerçevesinde alınan belgeye istinaden ÖTV'siz olarak satın alınan şasi kamyonun yol çizgi ünitesi ekipmanı eklenmesine yönelik yapılan tadilat/ek imalat sonrasında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 1 inci maddesi kapsamında satışı halinde, bu işleme ilişkin ÖTV'nin "motorlu araç ticareti yapanlar" kapsamında değerlendirilen firmanız tarafından beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, beyan edilecek ÖTV'nin, yapılan tadilat/ek imalat masrafları ve şasi kamyon bedeli de dikkate alınmak suretiyle belirlenecek emsal bedelden düşük olmamak üzere satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekmekte olup; başvurunuzda belirtildiği gibi bu aşamada ÖTV matrahının tespitinde, tadilatla/ek imalatla şasi kamyona monte edilen aksam/üst yapı bedelinin ÖTV matrahı haricinde bırakılması mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.