Tarih : 13.03.2014
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık: SMS ile bilgi ve reklam amaçlı mesaj hizmetinin ÖİV ye tabi olup olmadığı hk.
Tarih 13/03/2014
Sayı 13334133-ÖİV-11-5
Kapsam 

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
 
 
İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunda; şirketinizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan yetkilendirilme çerçevesinde SMS ve sesli çağrı alım-satımı faaliyetinde bulunduğu belirtilerek, bu faaliyetin elektronik haberleşme hizmeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmektedir.     

             6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde; "406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

            a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,

            b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,

            c) Kablolu,  kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5,

            d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15 oranında özel iletişim vergisine tâbidir."  hükümlerine yer verilmiş olup, aynı maddenin dördüncü fıkrasında elektronik haberleşme hizmeti sunanların verginin mükellefi olduğu, altıncı fıkrasında ise bu verginin gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, 5809 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendinde elektronik haberleşme; elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletişim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması şeklinde, (j) bendinde ise elektronik haberleşme hizmeti; elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulması şeklinde tanımlanmıştır.

            Buna göre, şirketinizin söz konusu SMS ve sesli çağrı alım ve satım faaliyetlerinin elektronik haberleşme hizmeti kapsamında değerlendirilmesi ve özel iletişim vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


            Bilgi edinilmesini rica ederim.