Tarih : 24.04.2014
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık: Şirket birleşmesi sonucu GSM hat devirlerinin özel iletişim vergisine tabii olup olmadığı hk.
Tarih 24/04/2014
Sayı 39044742-185-1162
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun mobil ödeme sistemleri üzerine faaliyet gösterdiği ve sektör bazında kurulmuş olan başka şirketlerle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre satın alma yoluyla birleşeceği, ana faaliyetlerinizde data hattı olarak kullandığınız çok sayıda GSM hattının bulunduğu belirtilerek, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen şirket birleşmeleri sonucu yapılacak GSM hat devirlerinde özel iletişim vergisinin hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde;

            - 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin % 15 oranında ÖİV'ye tabi olduğu,

            - mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira (01.01.2014 tarihinden itibaren 40 TL) ayrıca özel iletişim vergisi alınacağı,

            - verginin mükellefinin yukarıda sayılan elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmeciler olduğu,

            - verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı

            hüküm altına alınmıştır.

             Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendinde Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin Katma Değer Vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

             Buna göre,  6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan hüküm ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükümleri birlikte ele alındığında, Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki devir ve bölünme işlemleri dolayısıyla birleşilen kuruma yapılan GSM hat devirlerinde özel iletişim vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.

            Ancak, devir işleminin Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında gerçekleşmemesi durumunda, GSM hat devirlerinin devralan bakımından ilk defa yapılan mobil telefon aboneliği kapsamında değerlendirilerek özel iletişim vergisine tabi olacağı tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.