Tarih : 31.07.2014
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık: Web sunucuları üzerinde barındırılan ve depolanan verilerin sunulması hizmetinin ÖİV tabi olup olmadığı hk.
Tarih 31/07/2014
Sayı 39044742-185-1977
Kapsam 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

             - ...... ismi altında canlı TV ve isteğe bağlı yayın içeriklerini, web sunucuları üzerinde barındırılan veya depolanan görüntü, ses ve benzeri içerikleri bilgisayar, tablet, cep telefonu ve smart TV gibi mobil veya sabit elektronik cihazlar aracılığıyla müşterilerinize çeşitli paketler halinde sunulması işiyle iştigal ettiğiniz,

            - Satışa sunduğunuz bazı paketlerin yanında mobil internet servis sağlayıcısı bir firmadan toplu olarak satın aldığınız ve bedeli şirketinizce ödenen promosyon amaçlı 3G internet paketlerinin müşterilerinize hediye edileceği,

            - Müşterilerinizin içerik paketlerini hediye edilen mobil internet paketleri ile hediye edilen internet paketleri bittiğinde ise kendi internet servis sağlayıcılarından bedelini ödeyerek satın aldıkları internet erişim hizmetleri ile kullanabileceği,

            - Müşterilerinize hediye edilen 3G erişimi için ayrıca bir bedel alınmayacağı

            belirtilerek, ....... hizmetinin 3G internet paketi ile birlikte bir paket halinde sunulmasının özel iletişim vergisine (ÖİV) tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetlerinin % 15, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5, bu kapsama girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin ise %15 oranında özel iletişim vergisine tâbi olduğu, özel iletişim vergisinin mükellefinin sayılan hizmetleri veren işletmeciler olduğu, verginin matrahının, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği ve bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.          

            5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 3 üncü maddesinde, elektronik haberleşme; elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletişim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması, elektronik haberleşme hizmeti ise elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulması şeklinde tanımlanmıştır.          

            Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından yapılabilen elektronik haberleşme hizmetleri ÖİV'ye tâbi olup, bu nitelikte olmayan hizmetler ise elektronik haberleşme hizmeti olmadığından ÖİV'ye tâbi bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, 16/03/2011 tarihli ve 2011/DK-08/135 numaralı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararında; internet ortamında erişilmek üzere web sunucuları üzerinde müzik, melodi, görüntü, logo, resim, oyun, TV gibi verilerin barındırılması veya depolanması hizmetlerinin elektronik haberleşme hizmeti olmadığı, bununla birlikte söz konusu verilerin işletmeciler tarafından ilgili mevzuat ve yetkilendirilmeleri kapsamında elektronik haberleşme altyapısı vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması faaliyetlerinin elektronik haberleşme hizmeti olduğu hususlarına karar verildiği belirtilmektedir.

            Öte yandan, 4 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Sirkülerinde özel iletişim vergisi mükellefleri arasında gerçekleşecek hizmet satışlarında, özel iletişim vergisini ödeyerek hizmeti satın alan mükellefin, bu hizmetin satışı dolayısıyla hesaplanan vergiden bu hizmetlere ilişkin olarak önceden ödemiş olduğu özel iletişim vergisini Katma Değer Vergisi Kanununun 29, 30, 32 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabileceği belirtilmiştir.

            Promosyon ürünleri dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması hususunda gerekli açıklamalara ise 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "I/B.10." bölümünde yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketiniz tarafından web sunucuları üzerinde barındırılan veya depolanan müzik, melodi, görüntü, logo, resim, oyun, ......... gibi içeriklerin veya verilerin internet ortamında müşterilerinize bir bedel karşılığında sunulması hizmeti elektronik haberleşme hizmeti kapsamında değerlendirilmediğinden ÖİV'ye tabi değildir. Ancak, bu kapsamdaki içerik ve verilerin şirketiniz tarafından haberleşme altyapısı kullanılmak suretiyle iletilmesi, gönderilmesi ve alınması durumlarında, elektronik haberleşme hizmeti olacağından ÖİV'ye tabi olacaktır.

            Ayrıca, mobil internet servis sağlayıcısı bir firmadan toplu olarak promosyon amaçlı satın aldığınız ve ücret bedeli şirketinizce ödenerek müşterilerinize hediye edilecek olan 3G internet paketlerinin ayrıca bir bedel alınmaksızın .......  hizmeti ile birlikte bir paket halinde sunulması durumunda düzenleyeceğiniz faturalarda da ÖİV hesaplanmayacaktır.

            Diğer taraftan, dilekçenize konu .........  hizmetinin verilmesi esnasında mobil internet servis sağlayıcısı bir firmadan alınan toplu 3G paketleri için ödenen ÖİV tutarlarının anılan Tebliğde yer alan açıklamalara göre indirim konusu yapılması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.