Tarih : 09.09.2014
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık: Yurt dışından sağlanan roaming hizmetinin KDV ve ÖİV'ne tabi olup olmadığı hk..
Tarih 09/09/2014
Sayı 39044742-KDV.11-2201
Kapsam 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
 
 
İlgide kayıtlı başvurunuzda; şirketiniz adına kayıtlı cep telefonlarını yurt dışındayken kullandığınız belirtilerek bağlı olduğunuz telefon şirketinin yurt dışından almış olduğu roaming hizmetinin katma değer vergisi (KDV) ve özel iletişim vergisine (ÖİV) tabi olup olmadığı ile bağlı olduğunuz telefon şirketinin firmanıza düzenleyeceği faturada roaming bedellerine KDV ve ÖİV hesaplayıp hesaplamayacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının, (1/3-a) maddesinde ise, posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu,

            -9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması halinde, vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulacağı,

            - (11/1-a) maddesinde, karşılıklı olmak kaydıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

            hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde;

            -Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25 oranında ÖİV ye tabi olduğu,

            -406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Kanunun uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin verginin mükellefi olduğu,

            -Bu verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

            -Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı,

            -Bu verginin KDV matrahına dahil edilmeyeceği, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyeceği,

            hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından Türkiye'de yerleşik GSM operatörüne verilen haberleşme hizmetlerinden Türkiye'de yerleşik GSM operatörü Türkiye'de yararlandığından bu hizmet KDV'ye tabidir. Verginin KDV Kanunun 9 uncu maddesi gereğince Türkiye'de yerleşik GSM operatörü tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yurt dışı GSM operatörleri ÖİV'nin mükellefi olmadığından, bu işlem nedeniyle ÖİV hesaplanmayacaktır.

            Söz konusu haberleşme bedellerinin, Türkiye'de yerleşik GSM operatörünce şirketinize fatura edilmesi sırasında toplam bedel üzerinden (yurt dışındaki GSM operatörlerine ödenen bedeller dahil) %18 oranında KDV ve %25 oranında ÖİV hesaplanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.