Tarih : 28.01.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık: Uluslararası uçuşlarda kullanılan internet paketinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu hk.
Tarih 28/01/2015
Sayı 39044742-185-150
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin Türk Hava Yolları A.O.' nın (THY) kablosuz internet haberleşme sistemine sahip uçaklarında internet servis sağlayıcısı (ISS)  hizmeti verilmesi ihalesini aldığı, THY'nin uluslararası uçuşlarında uçak içinde Wi-Fi hizmeti verileceği, yolcuların söz konusu internet paketini uçak havada iken şirketinizin ara yüzünden kredi kartı kullanılarak satın alacağı, bu sistemin ise şöyle çalışacağı; uçak içersinde yer alan kurulu donanım üzerinden bir yabancı ülke uydusuna bağlanacağı, bu uydunun veriyi yer istasyonuna ileteceği, yer istasyonunun veriyi şirketinize aktaracağı, söz konusu sistem ve cihazların ...... firmasına ait olduğu,  internet hizmetinin uydu sistemleri üzerinden verileceği,  uydulara ait hizmet bedelinin THY tarafından ...... firmasına ödeneceği, söz konusu internet hizmetinin uluslararası uçuşlarda uçaklar 10.000 ft yüksekliğe ulaştığında aktif olacağı, faturalaşmanın ise ...'ten yolcuya, THY'den de ...'e düzenleneceği belirtilerek, söz konusu işlemlerin KDV ve özel iletişim vergisi karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

             I-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            - 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            - 4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,

            - 6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye'de yapılmasının veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının işlemin Türkiye'de yapılmasını ifade ettiği,

            - 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den müstesna olduğu,

            - 12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

            hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.1.İşlemlerin Türkiye'de Yapılması"  bölümünde konuya ilişkin örneklere de yer verilmek suretiyle açıklamalara yer verilmiştir.

             Buna göre; yapılan bir hizmetin KDV'ye tabi olması için söz konusu hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerekmektedir. Bu itibarla, şirketiniz tarafından verilen hizmet, THY'nin uluslararası uçuşlarında uçaklar 10.000 ft yüksekliğe ulaştığında gerçekleşeceği ve işlemin Türkiye'de yapılan veya Türkiye'de faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu hizmet KDV'nin konusuna girmemektedir. Ancak söz konusu hizmetten Türkiye'de yararlanılması durumunda KDV ye tabi olacağı açıktır.

            II-GİDER VERGİLERİ KANUNU AÇISINDAN

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde;

            -406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin  verginin mükellefi olduğu,

            -Her nevi elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5,  radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin %15 oranında ÖİV ye tabi olduğu,

            -Verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği,

            -Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, hükümleri yer almaktadır.

            Ayrıca, 5 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliğinin "2.İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması" başlıklı bölümünde, "İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilen işletmecilere verilen internet erişim hizmeti de bu kapsamdadır ve % 5 oranında ÖİV ye tabidir." açıklaması yer almaktadır.

            Öte yandan, 4 No.lu Gider Vergileri Sirküleri'nin "3-Özel İletişim Vergisinin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar" bölümünde, Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnaların özel iletişim vergisi açısından da geçerli olduğu, yurt dışından alınan veya yurt dışındaki müşterilere ifa edilen telekomünikasyon hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı ifade edilmiştir.

            Bu hükümlere göre, THY'nin uluslararası uçuşlarında uçak içerisinde yer alan kurulu donanım üzerinden bir yabancı ülke uydusuna bağlanarak şirketiniz tarafından verilen internet hizmetinden Türkiye dışında faydalanıldığından düzenlenecek faturalarda özel iletişim vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Ancak söz konusu hizmetten Türkiye'de faydalanılması halinde % 5 oranında özel iletişim vergisinin hesaplanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.