Tarih : 09.02.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık: Yurt dışında yapılan inşaat projesi kapsamında, yurt dışında bulunan tedarikçilerden temin edilen inşaat malzemeleri için yurt içindeki bankalarda açılan peşin veya vadeli akreditiflere ilişkin bankalarca alınan komisyon ve masraf tutarlarının BSMV\'ye tabi olup olmadığı hk.
Tarih 09/02/2015
Sayı 84974990-180[29/2014-01]-132
Kapsam 

 
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 
 İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketiniz tarafından Suudi Arabistan....inşaatı projesinde üstlenilen işlere yönelik olarak, adı geçen ülkeden yapılan alımlara ilişkin olarak, Türkiye'de bulunan bankalardan peşin veya vadeli akreditifler açıldığı belirtilerek, söz konusu ithalat akreditifleri için ödenen komisyon ve masrafların Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında banka ve sigorta muamele vergisinden (BSMV) istisna olup olmadığına ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun; 28 inci maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden ve hesaben aldıkları paraların BSMV`ye tabi olduğu ve 30 uncu maddesinde, BSMV mükelleflerinin banka, bankerlerle sigorta şirketlerinin olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde BSMV istisnası, ilgili Kanunların verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İhracatı Teşvik Kararları ve bu Kararlara ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığınca (Dış Ticaret Müsteşarlığınca) düzenlenen Tebliğlere göre uygulanmaktadır.

            Bu kapsamda 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Kararın "Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinde ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemlerinin, BSMV'den müstesna olduğu hükmü yer almaktadır. Ayrıca, bu Karara istinaden çıkarılan 2008/6 sayılı İhracat Tebliğinin "Vergi, Resim Ve Harç İstisnasının Kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinde ise konuya ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

            Konu hakkında Ekonomi Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucunda alınan 15/10/2014 tarihli ve 67678 sayılı yazıda, "...İhracat: 2008/6 sayılı Tebliğin vergi resim ve harç istisnasının kapsamını belirleyen 4 üncü maddesinin (b) fıkrasında, ...ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri ve (ç) fıkrasında ise ... İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara BSMV istisnası sağlanacağına dair hüküm bulunmaktadır.

            Bu çerçevede değerlendirildiğinde yazınız konusu mal alımları, ilgili vergi resim ve harç istisnasına konu döviz kazandırıcı işlemin ifası nedeniyle yapıldığından bu konuda yurtiçindeki bankalardan açılan akreditiflere ait BSMV istisnası uygulanması gerektiği düşünülmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.

            Buna göre, şirketiniz tarafından yurt dışında yapılan inşaat projesi kapsamında yurt dışında bulunan tedarikçilerden temin edilen inşaat malzemeleri için yurt içindeki bankalarda açılan peşin veya vadeli akreditiflere ilişkin bankalarca alınan komisyon ve masraf tutarları BSMV`den  istisna bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.