Tarih : 07.04.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Mayıs 2015

Başlık: Sağ dirseğinde ankiloj teşhisi konulan engelli kişinin ÖTV istisnasından faydalanarak ÖTV\'siz araç alıp alamayacağı.
Tarih 07/04/2015
Sayı 50426076-135[7-2014/20-101]-52
Kapsam 


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, söz konusu form ekinde ibraz edilen ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş ve %37 engellilik oranı (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) tespiti içeren ... tarihli ve ... sayılı engelli sağlık kurulu raporu ile ... Devlet Hastanesi tarafından düzenlenmiş ve %40 oranında engellilik derecesi  tespiti içeren ... tarihli ve ... sayılı sakatlar için sağlık kurulu raporuna istinaden sıfır araç alımında ÖTV istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

            a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

            b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, söz konusu istisna düzenlemesi ile ilgili olarak, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1) bölümü ile 5 ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Bu çerçevede, mezkur Kanunun (7/2-c) maddesi uygulamasında, uygulama kapsamındaki araçların engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90'ın altında olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanılabilmesi için;

            - Maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" (veya raporun alındığı tarihte yürürlükte bulunan engellilere sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili yönetmelik/mevzuat) hükümleri uyarınca yetkili bir sağlık kuruluşundan alınan özürlü sağlık kurulu raporuna sahip olma,

            - Bizzat kullanım amacıyla, araçta engelliliğe uygun hareket ettirici tadilat yapılması,

            - "H" sınıfı sürücü belgesine sahip olma,

            şartları aranmaktadır.

            Ayrıca, bahse konu uygulamada, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin engelliliği ile uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Engellilik derecesi %90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün olmadığı gibi araçta hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması, dikiz aynaları ile ilgili düzeneklerin yapılması, araca işitme ve konuşma engelli olduğunu belirtir işaretler takılması gibi) tadilatlar yaptırılması durumunda da söz konusu istisnanın uygulanması mümkün değildir.

             Dolayısıyla, diğer şartların yanı sıra, engellilik oranı (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90'ın altında olan malul ve engellilerin bahse konu istisna uygulaması kapsamında araç alımları için öncelikle malul ve engellilik durumlarının aracın hareket ettirici aksamında (debriyaj, fren veya gaz pedalı ile vites kolu) sabitlenmiş hareket ettirici tertibat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olması gerekmekte olup, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %90'ın altında olanların "H" sınıfı sürücü belgesine sahip olsalar dahi, aracın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmalarına gerek olmadan kullanabilecekleri araçları iktisabında Kanunun (7/2-c) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

             Diğer taraftan, bu uygulamadan esas itibariyle yukarıda belirtilen kapsamdaki ortopedik engelliler yararlanabilmekte olup, engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun, sadece maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan araçların kullanabileceğine dair değerlendirmeyi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak değerlendirmeleri/açıklamaları içerecek şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

             Bununla birlikte, mezkur ÖTV uygulamasında, istisnadan yararlanmak isteyen malul ve engellinin birden fazla engelli sağlık kurulu raporunun bulunması durumunda, mevcut engellilik durumunu gösteren en son tarihli engelli sağlık kurulu raporu dikkate alınmakta olup, eski tarihli raporların bu uygulamada geçerliliği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, başvurunuz eki ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş Engelli Sağlık Kurulu Raporunun incelenmesinden, Raporun "Teşhis" bölümünde "Sağ doğuştan kalça çıkığı+sağ koksartroz+sağ alt ekstremite 3.5 cm kısa";  "Raporun kullanım amacı" bölümünde ise "Özel tertibatlı araç için özel tertibatlı araca ihtiyacı yoktur." açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır.       

            Buna göre, mevcut ÖTV mevzuatı uyarınca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.