Tarih : 13.03.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Mayıs 2015

Başlık: Şasi kamyon olarak ÖTV\'si ödenen araç üzerine üst yapı monte edilmiş olması halinde ek ÖTV tarhiyatı yapılıp yapılmayacağı.
Tarih 13/03/2015
Sayı 39044742-135-438
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Ltd. Şti. den temin edilen kamyon şasileri üzerine "Hidrolik İtme Sistemli Açık Saç Kasa" tadilatı yaptığınız, söz konusu hizmet nedeniyle adı geçen şirkete "Üst Yapı İmalat" faturası düzenlediğiniz, adı geçen şirket tarafından da firmanıza ayrı ayrı olmak üzere kamyon şasisi ve "Saç küvet tipi damper" faturalarının düzenlendiği, kayıt ve tescilden önce yapılan söz konusu tadilat işleminden dolayı ÖTV yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu; (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu; (2/1-b) maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği; (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu; 9 uncu maddesinde, özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin;

            - (2.5) bölümünde, Kanunda "Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler" olarak nitelendirilenlerin, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle uğraşan kişi ve kurumlar olduğu,

            - (15.3.1.) bölümünde, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV'nin doğduğu; dolayısıyla kayıt ve tescile tabi bir aracı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka araç imal edenlerin de ÖTV mükellefi olarak, söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında teslim etmeleri, kullanmaya başlamaları, aktife almaları veya adına kayıt ve tescil ettirmeleri işleminde vergi beyan edecekleri; kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden tadilat veya ek imalat yapanların sanayi sicil belgesini haiz olmaları halinde, Tebliğin (2.5.) bölümünde belirlenen esaslara göre Bakanlığımızdan (Gelir İdaresi Başkanlığından) yazı alarak, tadilat veya ek imalat yapmak üzere motorlu araç alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmamasının mümkün olduğu; kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin söz konusu yazıyı alma şartlarını haiz olmamaları veya şartları haiz olmakla birlikte almamış olmaları halinde, bu amaçla olsa dahi söz konusu araçları ÖTV uygulanmadan iktisap etmelerinin mümkün olmadığı; bu durumda ÖTV ödeyerek satın alınan araçları kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, bu araçları iktisabında ödedikleri ÖTV'yi, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan araçlar için hesaplanacak ÖTV'den indirmesinin, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca mümkün bulunduğu

            belirtilmiştir.

            Öte yandan, bir eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.) numarası kapsamında işlem göreceğinin belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak yayımlanan 10 ve 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğleri (Tarife) uyarınca GTİP tespitine yönelik olarak yükümlülerin bilgi taleplerinin Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgi talebi şeklinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, ÖTV Kanununun (11/3) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tabi araçlar için verginin matrahı; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olup, konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "Verginin Matrahı" başlıklı 10. bölümünde, ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin KDV Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı açıklamasına yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, esas itibariyle, ilk iktisabı yapılarak kayıt ve tescilden önce tadilata tabi tutulmak suretiyle kayıt ve tescile tabi başka bir motorlu kara aracına dönüşümü yapılan araçlar bakımından söz konusu Genel Tebliğin (15.3.1.) bölümü çerçevesinde işlem tesis ettirilmektedir. Bahse konu uygulama kapsamında, temel kriterler, tadilat sonucu aracın Kanuna ekli (II) sayılı listeye göre farklı bir tarife pozisyonunda yer alan veya aynı G.T.İ.P. numarasında yer almakla birlikte farklı oranda ÖTV'ye tabi olan bir araca dönüştürülüp dönüştürülmediği olmakla birlikte, G.T.İ.P. numarasında veya vergi oranında değişiklik olmayan fakat cins veya özellikleri farklı bir başka araca dönüşüme yönelik tadilat işlemlerinde de mezkûr Genel Tebliğin (15.3.1.) bölümü çerçevesinde işlem tesis ettirilmektedir.

            Ancak, Başkanlığımızca, kamyon şasisi üzerine kasa, damper, tanker, konteyner, frigorifik kasa ve benzeri üst ekipman monte edilmek suretiyle yaptırılan tadilatlarda, kamyon özelliği halen devam ettiğinden tarife pozisyonu veya vergi oranında değişiklik olmadığı sürece ek ÖTV beyanı ve ödemesi aranmaması yönünde uygulamaya yön verilmiştir. Ayrıca, kayıt ve tescilden önce yapılan tadilat neticesinde daha düşük oranda ÖTV'ye tabi bir araca dönüşüm nedeniyle daha az tutarda vergi hesaplanan durumlarda yukarıda belirtilen şekilde işlem tesis ettirilmemektedir.

            Buna göre;

            1- İlk iktisabı yapılan kamyon şasisi üzerine, alıcılar tarafından daha sonra kasa, damper, tanker, konteyner, frigorifik kasa ve benzeri üst ekipman monte edilmesi suretiyle aracın, mükellefler tarafından kendi faaliyetlerinde kullanılmak üzere tadil edilmesinde esas itibariyle ilave ÖTV beyanı ve ödemesi gerekmemektedir.

            Ancak, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, ÖTV'siz iktisabı yapılan kamyon şasileri üzerine yukarıda belirtilen kapsamda tadilat yapılmak suretiyle araçların aktife alınması, kullanılmaya başlanması veya kendi adlarına kayıt ve tescil edilmesi hallerinde ilk iktisap gerçekleşeceğinden, bu durumda şasi bedeli ve tadilat harcamaları da dikkate alınarak belirlenecek emsal bedel üzerinden genel hükümler çerçevesinde ÖTV beyanı ve ödemesi gerektiği açıktır.

            2- Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından satılmak üzere iktisap edilen kamyon şasisi üzerine kayıt ve tescilden önce kasa, damper, tanker, konteyner, frigorifik kasa ve benzeri üst ekipman monte edilmesi/ettirilmesi suretiyle ilk iktisap kapsamında tesliminde, aracın bu haliyle teslimine ilişkin satış bedeli (şasi bedeli ve tadilat harcamaları da dikkate alınmak suretiyle belirlenecek emsal bedelden düşük olamaz.) üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmektedir. Kamyon şasisi için ödenmiş ÖTV'nin bulunması halinde bu tutarın, hesaplanan ÖTV'den indirilmesi mümkündür.

            3- Kamyon bir bütün (şasi + üst ekipman) halinde ilk iktisap kapsamında teslim edilmekle birlikte, üst ekipman (kasa, damper, tanker, konteyner, frigorifik kasa ve benzeri) eklemeye yönelik tadilat harcamalarının araca ait faturada ÖTV matrahı dışında bırakılması veya üst ekipman (kasa, damper, tanker, konteyner, frigorifik kasa ve benzeri) tadilatına ait faturanın ayrı olarak ya da sonraki bir tarihte düzenlenmesi suretiyle sadece şasi kamyon bedeli esas alınarak ÖTV hesaplanması durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edileceği tabiidir.

            4- Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, başvurunuza konu olayda, ... Ltd. Şti. tarafından kamyonun bir bütün (şasi + üst ekipman) halinde firmanıza ilk iktisap kapsamında teslim edildiği değerlendirildiğinden, bu işleme ilişkin ÖTV matrahının, "Üst Yapı İmalat" bedeli de dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.