Tarih : 01.03.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık: (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların ithal edilerek, (IV) sayılı liste kapsamında yer alan malların imalatında girdi olarak kullanılması halinde ÖTV uygulaması hk.
Tarih 0-/03/2015
Sayı 64597866-135[8-2015]-30 
Kapsam 

 
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde özetle; firmanız tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların ithal edildiği ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların imalinde kullanıldığı, imalatta kullanılan mal miktarları için önce 1 numaralı ÖTV beyannamesinin verilerek ÖTV ödenmesine sonra da bu işlemler için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında ÖTV iade talebinde bulunulmasına gerek olmadığı ifade edilmekte ve bu konuya ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde de vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 3 üncü maddesinde (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın yurtiçi teslimde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği, 4 üncü maddesinde ise söz konusu mallarda verginin mükellefinin bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu ifade edilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, (I) sayılı listedeki malların ithali aşamasında vergiyi doğuran olay meydana gelmemekle birlikte adı geçen Kanunun 16/4 üncü maddesi hükmünce, söz konusu malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınması gerekmektedir. Teminatın alımı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 30 ve 35 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (16.3.) bölümünde yer almaktadır.

Diğer taraftan Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kararname eki Karar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, alıcı imalatçılar (sanayi sicil belgeli imalatçılar) tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması sağlanmıştır. Söz konusu Kararnamenin uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalara ise 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan iade uygulaması türlerinden biri de bahsi geçen Kararname eki Kararın 1 inci maddesi kapsamında "ÖTV Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Bu Listeye Dahil Olmayan Malların İmalinde Kullanılması"na yönelik iade uygulamasıdır. İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen bahse konu malların, ÖTV Kanununa ekli diğer listelerde yer almayan, diğer bir ifade ile ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi hükmünce teslim sayılacağından, bu şekilde üretimde girdi olarak kullanılan mallar için ÖTV beyan edilerek ödenmiş olması halinde, bu uygulama kapsamında iade talep edilebileceği tabiidir. Bununla birlikte, ithalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen aynı malların, ÖTV Kanununa ekli diğer listelerde yer alan malların imalinde kullanılması ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi hükmünce teslim sayılmayacağından, bu şekilde üretimde kullanılan mallar için ÖTV beyan edilmemesi ancak üretilen malların teslimine yönelik ÖTV beyan edilerek ödenmesi gerekeceğinden, belirtilen iade uygulaması kapsamından yararlanılması da söz konusu olmayacaktır.

Bu bağlamda, ilgide kayıtlı özelge talep formunuza konu olayda, imalatta kullanılan mal miktarları için 1 numaralı ÖTV beyannamesinin verilerek ÖTV ödenmesi sonra da bu işlemler için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında ÖTV iadesi talebinde bulunulması mümkün değildir. Dolayısıyla söz konusu olayda, imalatta girdi olarak kullanılan mallardan üretilen malların teslimine ilişkin ÖTV'nin beyan edilerek ödenmesi, bu beyan ve ödeme üzerine de 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 16.3.5.2./c bölümünde yer alan açıklamalara istinaden bahsi geçen mallar için ithalde verilen teminatın çözümü işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.