Tarih : 04.02.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık: ÖTV (I) sayılı listenin A cetvelinde yer alan ürünlerin birleşiminden yine aynı listede yer alan yeni bir ürün elde edilmesi halinde yüklenilen ÖTV\'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk.
Tarih 04/02/2015
Sayı 39044742-135-195 
Kapsam 

 
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden, firmanızca ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan "penetrasyon asfalt" isimli mal ile "motorin"in birleştirilerek yine aynı cetveldeki "cut backs" isimli malın imal edildiği, bu mallardan penetrasyon asfalt ve cut backs isimli malların ÖTV tutarının sıfır, motorinin ise litre başına 1,5945 TL olduğundan bahisle imalatta kullanılan motorin için ödenen vergi tutarının iade alınıp alınamayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2 nci maddesinde teslim ve teslim sayılan haller tanımlanmış, 3 üncü maddesinde ise (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın yurt içi teslimde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan adı geçen Kanunun 12/2-a maddesinde, Bakanlar Kurulunun, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere; (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili olduğu; 12/4 üncü maddesinde ise (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığının vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tabi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bununla birlikte Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen motorin isimli malın, imalatçılar tarafından aynı cetveldeki cut-backs isimli malın imalatında kullanılması halinde vergi tutarının indirimli uygulanması ile indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının alıcı imalatçılara iade yöntemi ile uygulanmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu itibarla söz konusu özelge talebinize konu üretim faaliyetiniz kapsamında vergisi ödenerek satın alınan motorinin cut-backs isimli malın imalatında kullanılması halinde firmanız adına herhangi bir ÖTV iadesi söz konusu olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.