Tarih : 05.01.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık İş makinaları ve jeneratörlerde kullanılacak doğalgazın ÖTV tutarı hk.
Tarih 05/01/2015
Sayı 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-16
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanız tarafından motorin ile çalışan iş makinaları ve jeneratörlerin ithal edildiği ve bunların üzerine yeni bir aksam takılarak hem motorin hem de doğalgaz ile çalışabilir hale getirilmesinin planlandığı belirtilerek, iş makinaları ile jeneratörlerde kullanılacak olan doğalgazın alımında uygulanacak ÖTV tutarı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş ve Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mallar olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu Kanuna ekli (I) sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numarası itibariyle akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri ve bu ürünlere uygulanacak ÖTV tutarları yer almaktadır.

            ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2711.11.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan "Doğalgaz" isimli malın mevcut durumda motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı 0,8599 TL/sm³, diğer teslimlerde ÖTV tutarı ise 0,0230 TL/sm³ olarak uygulanmaktadır.

            Diğer taraftan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak çıkarılan 18/7/1997 tarihli ve 23053 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 inci Kısmının 2 nci bölümünün "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (a/3) bendinde "Araç" karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı şeklinde tanımlanmış, (a/4) bendinde ise "Taşıt" karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araç olarak tanımlanarak motorlu ve motorsuz ayırımına gidilmiş ve makine gücü ile yürütülenlerin "motorlu taşıt" olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca aynı maddenin (c/12) bendinde "İş Makinası" paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araç olarak tanımlanmıştır.

            Buna göre, doğalgazın ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda belirtilen jeneratörlerde ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan iş makinası tanımı kapsamındaki araçlarda kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarının 0,0230 TL/sm³ olarak uygulanması gerekmektedir.

            Bununla birlikte, doğalgazın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde G.T.İ.P. numarası itibariyle "motorlu taşıt" olarak yer alan 87.04 tarife pozisyon numarasındaki "Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" gibi araçlar ile bahsi geçen Yönetmelikte yapılan iş makinası tanımına girmeyen motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde ise ÖTV tutarının 0,8599 TL/sm³ olarak uygulanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.