Tarih : 25.03.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Mayıs 2015

Başlık: Kabule bağlı projelerde fatura düzenleme tarihi hk.
Tarih: 25/03/2015
Sayı: 64950229-105[231-2014/6]-7823
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GELİR KANUNLARI GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin ... Kurumu (...)'na proje sunan yatırımcılara (faydalanıcılara) danışma hizmeti verdiği, yatırımcılar için iş planı ve teknik proje hazırladığı, bu kapsamda verilen hizmetler tamamlandığında fatura düzenlendiği ve faydalanıcıya teslim edildiği, faydalanıcının verilen faturayı ...'ya teslim ettiği ve ... ile imzaladığı sözleşme kapsamında karşılıksız destek aldığı, faydalanıcı ile yaptığınız sözleşme gereği iş planının hazırlanmasına ilişkin hizmetin, ...'nın faydalanıcıyı AT Sözleşmesine davet ettiği tarih itibariyle tamamlandığı ve teslim edildiği, faturanın da en geç ...'nın faydalanıcıyı sözleşmeye davet ettiği tarih itibariyle düzenlendiği, ancak ... iş planının hazırlanmasına ilişkin düzenlediğiniz fatura tarihinin, en geç faydalanıcının ...'ya başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiğini ileri sürdüğü ve düzenlediğiniz faturanın kabul edilmediği, iş planının hazırlanmasına ilişkin hizmetinizin karşılığı düzenlemeniz gereken faturanın hangi tarihe kadar düzenlenmesi gerektiği ve fatura bedelinin ...'nın uygun bulduğu tutar üzerinden düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat Edici Kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

            Vergi mevzuatımızda vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır. Vergi idaresinin vergiyi doğuran olayı tespit edebilmesi için üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelerde kayıtların tevsiki zorunludur.

            Diğer taraftan, şirketinizin yatırımcı (faydalanıcı) ...  ile imzaladığı ... tarihli Tedarik Sözleşmesinin "Sözleşme Süresi ve Yeri" başlıklı 6 ncı maddesinde; Faydalanıcının ... tarafından AT Sözleşmesini imzaya davet edildiği tarih itibariyle, Yüklenicinin Ek:1'de yer alan iş planı hazırlığına ilişkin hizmetini tamamlamış olacağı, yine aynı sözleşmenin "Sözleşmenin Bedeli" başlıklı 5 inci maddesinde Ek:1'de yer alan hizmetlerin karşılığının (KDV ve tüm vergiler hariç) toplam ... olduğu, ancak bu bedelin faydalanıcının ... ile imzalayacağı AT Sözleşmesinde (... Sözleşmede) "Uygun Genel Harcamalar" başlığında yer alacak toplam tutarı aşamayacağı hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan Kanun hükümleri, Tedarik Sözleşmesi ve yapılan açıklamaların birlikte değerlendirilmesinden, şirketinizin ... Kurumuna proje sunan faydalanıcılara sunduğu hizmetlerin tekemmül etmesi, ...'nın faydalanıcıyı AT Sözleşmesini imzalamaya davet ettiği tarih itibariyle gerçekleştiğinden şirketinizce faturanın bu tarihten itibaren yedi gün içerisinde ve sözleşmede kararlaştırılan tutar üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.