VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/81
  
KONU: İstihdamın Teşviki İçin 1 Ekim 2008 Tarihinden İtibaren İşverenlere Sağlanan 5 Puanlık Avantaj İle Spor Tesisi ve Anaokulu Açma Yükümlülüğü’nün Kaldırılması Hakkında Yapılan Değişiklikler
     
1. 5763 sayılı Kanun ile 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler genel olarak aşağıda 3 maddede özetlenmiştir.
 
1.1 Sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık indirim
  
İstihdamın teşviki amacı ile 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde yapılan değişiklik  (Yürürlük Tarihi 1Ekim 2008)
 
1.2. Esnaf muaflığından yararlananlar ve MEB kurslarında öğretici olarak çalıştırılanların isteğe bağlı sigortalılıkları hakkında 5510 sayılı Kanun’un 16’ıncı maddesinde yapılan değişiklik
 
1.3. SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılması
  
5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 23 ve Geçici 24’üncü maddeler ile Sosyal Sigorta Kurumuna borçlu olan mükelleflerin borçlarının yeniden yapılındırılması (diğer bir ifade ile     kısmi af) ile ilgili değişiklikler 2008/72 numaralı sirkülerimiz ile detaylı olarak bilgilerinize sunulmuştur.
 
Bu sirkülerimizin konusu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan yukarıda 1’inci maddede belirtilen, işverenlere; Sigorta Primi İşveren Hissesinde 5 puanlık indirim avantajı sağlanması şartları oluşturmaktadır.
 
2. Sigorta Primi İşveren Hissesinde 5 Puanlık İndirim
 
5763 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” nun 81’inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) maddesi eklenerek, sigortalıların, malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması hükme bağlanmıştır.
 
2.1 5 Puanlık İndirim Hükmünden Yararlanmayacak Olanlar
 
Bu hüküm aşağıdaki kurum ve kişiler için uygulanmaz;
  • Kamu İdareleri iş yerleri
  • Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışanlar (Emekli çalışanlar)
  • Yurt dışında çalışan sigortalılar
 
2.2. 5 Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları
 
Destek hükmünden yararlanabilmek için işverenlerin;
 
2.2.1   Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri,
 
2.2.2   Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,
 
2.2.3   Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. (Tecil, taksitlendirilenler ile 4958 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan borçlar hariç)
 
2.2.4   5510 sayılı “Sosyal Sigortalılar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler 1 yıl süre ile söz konusu destek unsurundan yararlandırılmayacaktır.
 
2.2.5 Bahse konu destek unsurundan, diğer ilgili mevzuat uyarınca yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamazlar
 
2.3 İşverenlere Sağlanan Destek Gider veya Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınmaz
  
Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya  maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
 
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5 puanlık avantaj hükmünü uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken belirlenecektir.
 
3. Spor Tesisi Kurma ve Ana Okulu Açma Yükümlülüğünün Kaldırılması
 
3.1. Spor Tesisi Kurma Yükümlülüğünün Kaldırılması
 
5763 sayılı Kanun’un 37’inci maddesi ile 3289 sayılı “Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” un 26’ıncı maddesi hükmü, 26.05.2008 tarihinden itbaren yürürlükten kaldırılmıştır.
 
3289 sayılı Kanun’un yürürlükten kalkan 26’ıncı maddesine göre memur ve işçi sayısı 500’den fazla olan kuruluşlar ve fabrikalar öncelikle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak için ilgili yönetmeliklere göre spor tesisi açma ve antrenör tutma mecburiyeteleri vardı.
 
Bu maddenin kaldırılması ile 500’den fazla işçi çalıştıran şirketlerin bu yükümlülükleri sona ermiştir.
 
3.2. Ana Okulu Açma  Yükümlülüğünün Kaldırılması
 
5763 sayılı Kanun’un 37’inci maddesi (b) fıkrası ile 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” nun 21’inci maddesinin 3’üncü fıkrası 26.05.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Buna göre; İş Kanunu’na tabi iş yerlerinde 150 ve daha fazla kadın işçi çalıştıran iş verenlere ana okulu açma yükümlülüğü 26.05.2008 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunmaktadır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
   
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.