Numara : 36
Tarih : 26.5.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/36
 
KONU

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5350 Sayılı Kanun  

 
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5350 sayılı Kanun ile (R.G.: 18/5/2005; 25819) 5084 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak bazı illerde yapılan yatırımlara tanınan vergi teşviklerinde 1.4.2005 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği gibi Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 Sayılı Kanun (R.G.: 6/2/2004; 25365) ile bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulanması, enerji desteği sağlanması ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştı (Yapılan düzenlemelerin özet açıklamaları için 2004/35 sayılı vergi sirkülerimize bakılabilir).

5350 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler 5084 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerde bazı değişiklikler yapmaktadır. Yapılan değişikliklere yönelik açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. (Yeni düzenlemeler aksi belirtilmediği sürece 1.4.2005 tarihinden geçerlidir).

1. Teşviklerden Yararlanabilecek İl Sayısı 36’dan 49’a Yükseltilmiştir
5084 sayılı Kanun ile getirilen gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteğinden yararlanabilecek belirli koşulları sağlayan yatırımların yapılacağı illerin sayısına ilaveler yapılmıştır. 5084 sayılı Kanun ile getirilen teşvik ve desteklerden sadece DİE’nin 2001 yılı için belirlediği fert başına GSYİH tutarları 1.500 ABD Doları ve daha az olan 36 ilde yapılan belirli yatırımlar yararlanabiliyordu. 5350 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan şu illerde yapılan yatırımların da söz konusu teşvik ve desteklerden yararlanabilmesini öngörmektedir: Artvin, Çorum, Elazığ, Kahramanmaraş,
Karaman, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Trabzon, Tunceli.

Bu illerden Kütahya dışındakiler 5084 sayılı Kanun çerçevesinde bedelsiz yatırım yeri tahsisinden yararlanabilmekle birlikte diğer teşvik ve desteklerden yararlanamazken, Kütahya ilinde yapılacak yatırımlar ise teşvik ve desteklerin hiçbirinden yararlanamıyordu.

5350 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonrasında teşvik ve desteklerden yararlanabilecek il sayısı 36’dan 49’a yükselmiştir.

2. Yapılmakta Olan Yatırımların Tamamlanma Süresi 31.7.2006 Tarihinden 31.12.2007 Tarihine Uzatılmıştır
5350 sayılı Kanun teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için yatırımcılarca karşılanması gereken koşullarda değişiklik yapmıştır. Yapılan değişiklerden birisi teşvik ve desteklerin uygulanma süresine ilişkindir.

Sağlanan teşvik ve desteklerin uygulanacağı süre sonu olan 31.12.2008 tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 5350 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede de teşviklerin süresi 31.12.2008 tarihinde sona ermektedir.

Bununla birlikte, 5084 sayılı Kanun, 31.7.2006 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için tamamlanmayı izleyen 5 yıl boyunca teşvik ve desteklerden faydalandırırken, yeni düzenleme bu uygulamayı 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için sağlamaktadır. Böylece, diğer koşulları sağlamaları halinde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanacak yatırımlar hem teşviklerden daha uzun süre yararlanabilecekler hem de görece daha avantajlı olan düzenlemelerden faydalanabileceklerdir.

3. Yeni Düzenlemeye Göre Teşviklerden Yararlanmak İçin Başlangıç Tarihi 1.4.2005 Olarak Belirlenmiştir
5084 sayılı Kanun başlangıç olarak 1.10.2003 tarihini esas almaktayken yeni düzenleme 1.4.2005 tarihini esas almaktadır. Buna göre, 1.4.2005 tarihinden itibaren kapsama giren illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden belirli koşulları sağlayanlar ile bu tarihten önce işe başlamış olan mükelleflerden yine belirli koşulları sağlayanlar teşvik ve desteklerden yararlanabileceklerdir.

4. Yeni Düzenleme Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviklerini Artırmakla Birlikte İstihdam Koşulunu Ağırlaştırmaktadır
Yeni düzenleme istihdam koşulunu ağırlaştırmaktadır. 5084 sayılı Kanuna göre gerek yeni işe başlayanlar gerekse 1.10.2003 tarihinden önce faaliyette bulunanlar çalıştıracakları her ek işçinin gelir stopaj vergisi ve sigorta primi işveren hissesi için teşviklerden yararlanabilmektedir. Yeni düzenleme, 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayanlar için asgari 30 işçilik istihdam koşulu getirmektedir. Bu tarihten önce işe başlayanların teşviklerden yararlanabilmesi içinse 30 işçilik asgari istihdamın yanısıra sağlanan ek istihdamın belirli bir sayıyı aşması koşulunu getirmektedir. Bu durumda sağlanacak istihdama asgari bir sınır getirilmekle birlikte yararlanılabilecek gelir stopaj vergisi ve sigorta primi işveren hissesi teşvikinin miktarı artırılmaktadır.
Buna göre, 1.4.2005  tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1.1.2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını en az yüzde yirmi oranında artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari otuz kişiye ulaşması halinde, bu iş yerlerinde çalıştırılan toplam işçi sayısını geçmemek üzere, artırdıkları işçi sayısı ile mevcut işçilerden  artırdıkları işçi sayısının iki katı  kadar işçinin ücretleri gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesi teşviklerinden yararlanabilecektir.

Yeni düzenleme sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilmeye ilişkin 5084 sayılı düzenlemede yer almayan bir koşul getirmektedir. Buna göre, işveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca  aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde
 
Kuruma verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin işçi hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Kuruma yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.

Diğer yandan, önceki düzenleme ek istihdamı, 1.10.2003 tarihinden önce verilen en son dört aylık sigorta prim bordrosunda bildirilen işçi sayısını esas alarak belirlerken yeni düzenleme bu belirlemede 1.4.2005 tarihinden önce verilen en son aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen işçi sayısını esas almaktadır. Bu çerçevede, önceki düzenlemede yer verilen, dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirilen işçi sayısı olarak bordronun ilgili olduğu dönemin son ayına ilişkin işçi sayısının dikkate alınacağına yönelik belirlemeye yeni düzenlemede yer verilmemiştir.

4. Bedelsiz Yatırım Yeri ve Enerji Desteğine Yönelik Yeni Esaslar
İstihdam koşulunu ağırlaştıran benzer bir düzenleme bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği için de yapılmıştır. Yeni düzenlemede bedelsiz yatırım yeri tahsisi en az 30 kişilik istihdam öngören yatırımlara tanınmıştır. 5084 sayılı Kanun düzenlemesinde bu şart en az 10 kişilik istihdam olarak uygulanmaktadır.

Yeni düzenlemeye göre enerji desteğinden yararlanabilmek için imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi ve eğitim veya sağlık alanlarında yapılacak yatırımın en az 30 kişilik istihdam sağlaması gerekmektedir. 5084 sayılı Kanun düzenlemesinde bu şart en az 10 kişilik istihdam olarak uygulanmaktadır.

Diğer yandan önceki düzenlemede yer verilmeyen sertifikalı tohumculuk yatırımı, en az 10 kişilik istihdam sağlaması şartına bağlı olarak enerji desteği sağlanacak yatırımlar arasına alınmıştır.

Enerji desteğinden yararlanmanın koşullarından olan asgari 10 veya 30 işçi istihdam edildiğinin tespitinde bir takvim yılının en az ¾’ünde çalıştırılmış işçi sayısının esas alınacağı, yıl içinde işe başlanılmış olması halinde faaliyette bulunulan süreye göre bu belirlemenin yapılacağına yönelik düzenlemeye 5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikte yer verilmemiştir. Bunun yerine fiilen ve sürekli olarak çalıştırılan işçi sayısının tespitinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme, bize göre istihdam edilen asgari işçi sayısının yılın tamamında aranacağı anlamına gelmekte, dolayısıyla önceki şarta göre ağırlaştırıcı bir nitelik taşımaktadır.

Bedelsiz yatırım yeri tahsisiyle ilgili olarak iki ayrı düzenleme daha yapılmıştır. Bunlardan ilki, 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen taşınmazlar üzerinde bedelsiz kullanma izni verilebileceği düzenlemesidir. Diğeri ise devredilen arazi veya arsa üzerindeki toplam yatırımın yarısından fazlasının tamamlanmış olması ve yatırımcının talep etmesi halinde, devredilen arazi veya arsanın rayiç bedeli tahsil edilerek tapu kayıtlarındaki şerh terkin edileceği düzenlemesidir.

5. Teşviklerle İlgili Ortak Hükümlerdeki Yeni Esaslar
Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki ve enerji desteğinden yararlanamayacak yatırımlar arasına dahil edilmiştir. Önceki düzenlemede bu belirleme yer almıyordu.
 
1.10.2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işletmeler teşvik koşullarının yerine getirilmesi bakımından yeni işe başlama olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla bu nitelikteki işletmeler gerekli diğer koşulları sağlamaları halinde teşviklerden yararlanabileceklerdir. Önceki düzenlemede herhangi bir ayırıma gidilmeksizin bütün devir, birleşme, nevi değiştirme ve bölünme halleri yeni işe başlama olarak değerlendirilmiyordu.

5084 sayılı Kanun kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak yatırıma başlama ve yatırımın tamamlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken yetkili kılınmıştır. Bu belirleme önceki düzenlemede yer almıyordu.

5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde bulunan işletmelerden, bu Kanunda düzenlenen destek unsurlarından diğer ilgili mevzuat uyarınca yararlanmakta olanlar; aynı dönem için ve mükerrer olarak, bu Kanunla sağlanan  destek unsurlarından ayrıca yararlanamayacağı düzenlemesi yapılmıştır. Bu durumda, işletmelerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılacaktır. Daha önce yer almayan bu düzenleme 6.2.2004 tarihinden geçerlidir.

6. 1.4.2005 Tarihinden Önce Teşviklere Hak Kazananların Durumu ve Diğer Geçiş Hükümleri
5350 sayılı Kanun 5084 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeleri hem kapsam hem de sağlanacak koşullar bakımından değiştirmiş olduğundan bazı geçiş hükümleri öngörülmüştür. Buna göre;

- 01/04/2005 tarihinden önce 5084 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmaya hak kazanmış olan mükellefler, eski hüküm çerçevesinde teşvikten yararlanmaya devam edebileceklerdir.
Bu mükelleflerden gerekli şartları sağlayanlar dilerlerse, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 5350 sayılı Kanunla değişen hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 01/04/2005 tarihinden itibaren işe başlayanlar ise ancak yeni hükümler çerçevesinde teşvikten yararlanabileceklerdir.
- 5084 sayılı Kanunun, 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 5 inci maddesine göre bedelsiz olarak yatırımcılar tarafından  devri talep  edilen  taşınmazlarla ilgili işlemler, mezkur madde hükümlerine göre yürütülecek, yeni esaslar bu nitelikteki taşınmaz devri işlemlerine uygulanmayacaktır.
- 5084 sayılı  Kanunun, 5350 sayılı  Kanunla  değiştirilmeden önceki  6 ncı maddesine istinaden enerji desteğinden yararlanabilecek işletmelerle ilgili uygulamaya; aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınmak suretiyle, bir takvim yılı için en az ¾'ünde çalıştırılmış olma şartı aranmaksızın, aynı madde hükümleri çerçevesinde devam olunur. Ancak, 5084 sayılı  Kanunun, 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren  illerde; yeni işe başlayan işletmelerin, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları, 1.10.2003 tarihinden önce 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen konularda faaliyete geçmiş olan işletmelerin ise 1.4.2005 tarihini müteakip 1.10.2003 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayılarını, fiilen ve sürekli olarak  5084 sayılı Kanunun, 5350 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları halinde  yeni hükümler uygulanır.

5350 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASINDA 5084 SAYILI KANUNUN 1.4.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ UYGULAMA ESASLARI
(ÖZET TABLO)
Teşvik Konusu
Yararlanacak Olanlar
Uygulama Esasları
 
·        Gelir vergisi stopajı teşviki
(Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin fiilen istihdam ettikleri personelin ücretlerinden kesilen gelir vergisinin terkini)
 
·        Kapsama giren illerde 1/4/2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayanların en az 30 işçi çalıştırmaları koşuluyla fiilen yanlarında çalıştırdığı personel,
 
·        Kapsama giren illerde 1/4/2005 tarihinden önce işe başlayanların 1/1/2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını en az % 20 artırmaları ve toplam işçi sayısının asgari 30 kişiye ulaşması koşuluyla ilave olarak yeni işe aldıkları personel ile yeni işe alınanların sayısının iki katı kadar mevcut personel (bu işyerlerinde çalıştırılan toplam işçi sayısını geçmemek üzere).
 
(1.10.2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işletmeler hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi haller yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.)
 
·        Muhtasar beyanname ile beyan edilerek tahakkuk ettirilecek olan ücretlerden kesilen gelir vergisi terkin edilecektir.
·        Organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu işyerleri için terkin edilecek vergi tutarı, teşvikten yararlanacak işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
·        Diğer işyerleri için terkin edilecek vergi tutarı, teşvikten yararlanacak işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın % 80’ini geçemez.
·        1/4/2005 – 31/12/2008 arasındaki ücretlerden kesilen gelir vergisi terkinden yararlanır.
·        2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım işlerine yönelik faaliyetler hakkında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmaz.
 
·        Sigorta primi işveren hissesi teşviki
(SSK mevzuatına göre prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin belirli kısmının Hazinece karşılanması)
 
·        Kapsama giren illerde 1/4/2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayanların en az 30 işçi çalıştırmaları koşuluyla fiilen yanlarında çalıştırdığı personel,
 
·        Kapsama giren illerde 1/4/2005 tarihinden önce işe başlayanların 1/1/2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını en az % 20 artırmaları ve toplam işçi sayısının asgari 30 kişiye ulaşması koşuluyla ilave olarak yeni işe aldıkları personel ile yeni işe alınanların sayısının iki katı kadar mevcut personel (bu işyerlerinde çalıştırılan toplam işçi sayısını geçmemek üzere).
 
(1.10.2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işletmeler hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi haller yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.)
 
·        Beyan edilerek tahakkuk ettirilecek olan sigorta primi işveren hissesinin belirli bir kısmı Hazinece karşılanır.
·        Organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu işyerleri için Hazinece karşılanacak işveren hissesi tutarı, teşvikten yararlanacak işçi sayısı ile SSK primine esas alt kazanç sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
·        Diğer işyerleri için Hazinece karşılanacak işveren hissesi tutarı, teşvikten yararlanacak işçi sayısı ile SSK primine esas alt kazanç sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının çarpımı sonucu bulunacak tutarın % 80’ini geçemez.
·        Bu uygulamadan 1/4/2005 – 31/12/2008 arasındaki ücretlerden hesaplanan SSK işveren hissesi yararlanır.
·        İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait  aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SSK’ya verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin işçi hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Kuruma yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.
·        Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım işlerine yönelik faaliyetlere ve kamu işletmelerine bu teşvik uygulanmaz.
·        Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
 
 
·        Enerji desteği (işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin belirli bir kısmının Hazinece karşılanması)
 
·        Kapsama giren illerde 1/4/2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında fiilen ve sürekli olarak asgari 10; imalât sanayi, madencilik,turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise fiilen ve sürekli olarak asgari 30 işçi çalıştıran işletmeler,
 
·        Kapsama giren illerde 1/4/2005 tarihinden önce yukarıda belirtilen konularda faaliyete geçmiş olan ve 1/1/2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son aylık prim ve hizmet belgesinde bildirdikleri işçi sayılarını  fiilen ve sürekli olarak en az % 20 oranında artırmak kaydıyla hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında fiilen ve sürekli olarak asgari 10; imalât sanayi, madencilik,turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise fiilen ve sürekli olarak asgari 30 işçi çalıştıran işletmeler.
 
(1.10.2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işletmeler hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi haller yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.)
 
·        Bu işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin % 20’si Hazinece karşılanır.
·        Bu orana asgari istihdam veya istihdam artışından sonraki her bir işçi için 0,5 puan eklenir.
·        Hazinece karşılanacak oran organize sanayi ve endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için % 50’yi, diğer alanlarda kurulu bulunan işletmeler için % 40’ı geçemez.
·        2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım işlerine yönelik faaliyetler hakkında enerji desteği uygulanmaz.
·        Hazinece karşılanılan enerji giderleri, iadenin yapıldığı dönemde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınır.
 
 
 
·        Bedelsiz yatırım yeri tahsisi
(Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların mülkiyetinin bedelsiz olarak devredilmesi)
 
·        Kapsama giren illerde 1/4/2005 tarihinden itibaren en az 30 kişilik istihdam öngören yatırım yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler
 
·        Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgelerde tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranır.
·        İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırımın faaliyete geçmesi tarihinden itibaren beş yıl süre ile uyulması zorunludur.
·        Yatırımcının, belirlenen şartlara uymadığının veya öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz, üzerindeki muhdesat ile birlikte Hazine, katma bütçeli kuruluşlar, belediyeler  veya il özel idareleri adına kaydolunur.
·        Bu uygulamadan yararlanabilmek için yatırımın belirli bir tarihe kadar yapılması koşulu yoktur.
·         Bedelsiz yatırım yeri tahsisi süresiz olarak yapılabilecektir.
 
 
 
Ortak Hükümler
 
·        Kapsama dahil olan illerde bulunan iş yerleri dolayısıyla birden fazla aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi durumunda işçi sayısı olarak, enerji desteği uygulamasında ilgili işkolu veya sektörde faaliyet gösteren işletmelere ilişkin bordrolardaki işçi sayısının toplamı dikkate alınır.
·        Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad veya unvan veya bir iş birimi olarak açılması halinde, bu faaliyet ile ilgili olarak teşviklerden yararlanılamaz.
·        Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler teşviklerden yararlanamaz.
·        Kapsama dahil olan illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar için gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesi teşvikleri ile enerji desteği yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl süresince uygulanır.
·        Kapsama dahil olan illerde bulunan işletmelerden, yukarıda yer verilen destek unsurlarından diğer ilgili mevzuat uyarınca yararlanmakta olanlar; aynı dönem için ve mükerrer olarak, yukarıdaki destek unsurlarından ayrıca yararlanamazlar. Bu durumda, işletmelerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.
 
 

 
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik, Enerji Desteği ve Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisinin Uygulanabileceği İller
 
1
 
Adıyaman 
 
14
 
Çorum
 
27
 
Kastamonu
 
40
 
Sinop
2
Afyon
15
Düzce
28
Kilis
41
Sivas
3
Ağrı
16
Diyarbakır
29
Kırşehir
42
Şanlıurfa
4
Aksaray
17
Elazığ
30
Kütahya
43
Şırnak
5
Amasya
18
Erzincan
31
Malatya
44
Trabzon
6
Ardahan
19
Erzurum
32
Mardin
45
Tokat
7
Artvin
20
Giresun
33
Muş
46
Tunceli
8
Bartın
21
Gümüşhane
34
Nevşehir
47
Uşak
9
Batman
22
Hakkari
35
Niğde
48
Van
10
Bayburt
23
Iğdır
36
Ordu
49
Yozgat
11
Bingöl
24
Kahramanmaraş
37
Osmaniye
 
 
12
Bitlis
25
Karaman
38
Rize
 
 
13
Çankırı
26
Kars
39
Siirt
 
 
Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde sadece bedelsiz yatırım yeri tahsisi uygulanabilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.