Numara : 33
Tarih : 23.2.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/33

KONU: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar özet olarak aşağıdaki gibidir.

1) Temel bilimler desteği uygulamasından yararlanma şartları belirlenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 Sayılı Kanun ile temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmının, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı düzenlenmiştir.  

Bu Yönetmeliğin;

 • 1 inci maddesi ile yukarıda belirtilen düzenlemeye, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer vermek için öncelikle uygulama yönetmeliğinin Tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 3 üncü maddesine “ss) Temel bilimler” tanımı eklenmiş ve temel bilimler “Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını,” şeklinde tanımlanmıştır.

 • 12 nci maddesi ile Yönetmeliğe, temel bilimler desteği uygulamasından yararlanma şartlarına ilişkin “Temel bilimler desteği” başlıklı 35/A maddesi eklenmiştir.

Buna göre temel bilimler desteği uygulamasından yararlanma şartları aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

 • Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

 • Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemeyecektir. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilecektir.

 • Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanacaktır.

 • Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi gerekmektedir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildireceklerdir.

 • Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirecektir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletecektir. Bakanlık başvuruyu değerlendirecek, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayacaktır.

 • Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilecektir.

 • Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenecektir.

 • Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenecektir.

2) Yönetici şirkete “proje kabul belgesi düzenleme” yükümlülüğü ve yapılan başvuruların değerlendirilmesinde ilave şartlar getirilmiştir.

Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 3 üncü maddesine “rr) Proje kabul belgesi:” tanımı eklenmiş ve proje kabul belgesi: “Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi,” şeklinde tanımlanmıştır.

Daha sonra yine bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin “Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine;

 • proje kabul belgesi düzenlenmesi” ibaresi eklenerek yönetici şirkete proje kabul belgesi düzenleme yükümlülüğü getirilmiş,

 • yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek” ibareleri eklenerek, bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, Proje Değerlendirme Komisyonunca inceletilmesinde; yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek nitelikte olması dikkate alınacak yeni kriterler olarak belirlenmiştir.

3) İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ya da İhtisas TGB Bölge Alanı olma özelliğini yitiren alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak devam edebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile aynı Yönetmeliğin İhtisas teknoloji geliştirme bölgesi başlıklı 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki değiştirilerek, İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ya da İhtisas TGB Bölge Alanı olma özelliğini yitiren alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak devam edebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde, İhtisas TGB’nin yönetici şirketi, Bölge alanının İhtisas TGB’den TGB Bölge alanına dönüşmesi ile ilgili başvurusunu, Bölge yönetici şirket yönetim kurulu kararı, gerekçesi ve Bölgeye ilişkin 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan haritası ekinde olacak şekilde elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapacaktır. Başvurunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, TGB Bölge alanına dönüşümüne yönelik Değerlendirme Kurulu kararı ve eki Bakanlar Kuruluna sunulması için Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilecektir.

4) Diğer düzenlemeler

Bu Yönetmeliğin;  

 • 2 nci maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin Yer seçimi başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanı olarak seçilemeyecek alanlarda değişiklik yapılmıştır.

 • 5 inci maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları başlıklı 14 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Bölgede yer alan girişimcilerin proje bitirme belgesi düzenlenmesine yönelik başvuru metodu açıklanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.