Numara : 79
Tarih : 7.10.2015

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/79

KONU: Ba ve Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasında, mükelleflerin “Ba-Bs Bildirim Formları” ve “Kesin Mizan Bildirimleri” ile ilgili sıkça sordukları sorular ve bunlara ilişkin verilen cevaplar yayınlanmıştır.

Söz konusu soru ve cevapların bazılarına bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

BA-BS BİLDİRİM FORMLARI

SORU 1: Bir sigorta şirketine firmamızın aracını sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini Ba bildirim formunda bildirecek miyim?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde yer alan “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir” açıklaması uyarınca sigorta hizmeti alanların poliçe bilgilerini Ba bildirim formuna dahil etmeleri gerekmektedir.

SORU 2: Ba-Bs formlarını bildirim süresinden 1 gün sonra verdim. Ceza uygulanacak mı? 1 gün sonra verdiğim için cezaya indirim uygulanır mı?

Bildirim formlarını süresinde vermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun 355. maddesi kapsamında ceza miktarında bir indirim olmamakla birlikte, söz konusu Kanunun 376. maddesine göre indirim talep edilebilir.

SORU 3: Yazar kasa fişlerini Ba bildirim formunda bildirecek miyim?

Bir aylık dönem içinde aynı kişi veya kurumdan alınan yazar kasa fişlerinin toplamının Tebliğ ile belirlenen haddi aşması halinde Ba bildirimine dâhil edilmesi gerekmektedir.

SORU 4: İşyerimiz için ödediğimiz kirayı Ba formunda bildirecek miyiz?

 396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümüne göre işyeri kira bedelinin Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir. Aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde “Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre belgede gelir vergisi tevkifatına da yer verilmesi halinde kesintiden önceki brüt tutarın bildirilmesi gerekmektedir.

SORU 5: Yabancı bir şahsa Türkiye’de mal sattık. Vergi kimlik numarası bulunmamaktadır. Bu satışı nasıl bildireceğiz?

Şahsın yabancı uyruklu olması nedeniyle,  T.C kimlik numarası ve vergi kimlik numarası alanları boş bırakılarak ad-soyad/unvan bilgileri yazılıp, ülkesi alanına Türkiye seçilerek bildirilmesi gerekmektedir.

SORU 6: 2014/06 dönemine ait Ba formuna düzeltme yapmak istiyorum. Vergi dairem 2015 Ocak ayında değişti. Düzeltme yaparken hangi vergi dairesini seçmeliyim?

Vergi dairesi değişen mükelleflerin, düzeltme yaparken en son bağlı bulundukları vergi dairesini seçmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla şu anda bağlı bulunduğunuz vergi dairesini seçerek düzeltme işlemini yapmanız gerekmektedir.

SORU 7: Türkiye’de merkezi ve serbest bölgede şubesi olan bir mükellefin hem merkezinden hem de serbest bölgede bulunan şubesinden mal aldık. Bu mal alımını Ba formunda ne şekilde bildireceğiz?

Türkiye’de bulunan merkezden yapılan alımların, Türkiye’nin kodu seçilerek bir satıra yazılması, ayrı bir satıra da serbest bölgenin kodu seçilerek serbest bölgedeki şubeden yapılan alımların yazılması gerekmektedir. Alış yapılan mükellefin vergi kimlik numarası ve unvan bilgileri her iki satıra da yazılmalıdır.

SORU 8: Satış yaptığımız firmanın vergi kimlik numarasını sehven hatalı yazdık, sadece vergi kimlik numarasını düzelteceğiz. Bu düzeltme için ceza kesilecek mi?

Düzeltme işlemlerinin, bildirimlerin verilme süresi içinde veya bildirimlerin verilme süresinin sonundan itibaren 10 gün içinde yapılması halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde yapılması halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Bu süre de dolduktan sonra yapılan düzeltmelere ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.

SORU 9: Sigorta şirketi olarak faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Poliçe ve dekont bilgilerimizi B-trans yolu ile Başkanlığınıza bildiriyoruz. Başka herhangi bir satışımız bulunmamaktadır. Bs formu verme zorunluluğumuz var mı?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.) ve (3.2.4.) numaralı bölümleri gereğince bilanço esasına göre defter tutan ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan bütün mükelleflerin, belirlenen haddi aşan herhangi bir alım satımı olmasa dahi Ba-Bs formlarını vermeleri gerekmektedir.

SORU 10: Şubat ayının 7’sinde nev’i değiştirerek limited şirketten anonim şirkete döndük. Şubat ayına ait Ba-Bs formlarımızı limited şirket adına mı anonim şirket adına mı vermeliyiz?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (2.2.5.) numaralı bölümüne göre Şubat dönemi için, devrin gerçekleştiği tarihe kadar olan Ba-Bs bildirim formlarının limited şirket adına, devrin gerçekleştiği tarihten ay sonuna kadar olan Ba-Bs bildirim formlarının ise anonim şirket adına, takip eden ayın sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

KESİN MİZAN BİLDİRİMLERİ

SORU 1: Bildirim tablosunu doldururken boş olan satırlara sıfır yazılacak mıdır?

Bildirim tablosundaki boş olan satırlara sıfır yazılmayıp boş geçilecektir.

SORU 2: E-beyanname sisteminden bildirim göndermeye çalıştığımızda “Kesin Mizan Bildirimi tablosunda Borç Toplamı ve Alacak Toplamı bilgilerinin ikisi de sıfır olamaz.” mesajını alıyoruz ve bildirimi onaylayamıyoruz. Ne yapmamız gerekir?

Bu hata mesajı kesin mizan bildirim tablosunun herhangi bir satırının borç toplamı ve alacak toplamı kısmına sıfır girildiğini göstermektedir. Bildirim tablosunda borç toplamı ve alacak toplamı kısmında bir rakam olmaması durumunda bu kısımların boş bırakılması, sıfır yazılmaması gerekmektedir.

SORU 3: E-Beyanname sisteminden bildirim göndermeye çalıştığımızda “… numaralı mükellefin birden fazla onaylanabilir … dönemi … Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü … beyannamesi vardır. Bu beyannameyi onaylayabilmeniz için diğerlerini iptal etmeniz gerekmektedir.” mesajını alıyoruz ve kesin mizan bildirimini gönderemiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

Bu hata mesajı sistemde aynı döneme ait, birden fazla onaylanabilir durumda kesin mizan bildirimi bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle onaylanmak istenen kesin mizan bildirimi dışında daha önce sisteme gönderilmiş, kontrol edilmiş ve onay bekleyen durumda bulunan diğer kesin mizan bildirimlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

SORU 4: 2014 yılında Şişli Vergi Dairesi mükellefi idik, ancak 2015 yılının Ocak ayındaki değişiklik ile Marmara Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi olduk. 2014 yılına ilişkin kesin mizan bildirimini hangi vergi dairesine vermemiz gerekir?

Kesin mizan bildirimlerinin halen faal mükellef olunan vergi dairesine verilmesi gerektiğinden, 2014 yılına ilişkin bildirimin Marmara Kurumlar Vergi Dairesi seçilerek verilmesi gerekmektedir.

SORU 5: Kesin mizan bildirimleriyle ilgili olarak süresinden sonra yapacağımız düzeltmelerin her biri için ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesilir mi?

Düzeltme işlemlerinin, bildirimlerin verilme süresi içinde veya bildirimlerin verilme süresinin sonundan itibaren 10 gün içinde yapılması halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde yapılması halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Bu süre de dolduktan sonra yapılan düzeltmelere ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.

SORU 6: Kıst dönemlere ilişkin kesin mizan bildirimlerini e-beyanname sisteminden gönderemiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

Kıst dönemlere ilişkin kesin mizan bildirimleri henüz elektronik ortamda alınamadığından, vergi dairelerine kâğıt ortamında verilmesi gerekmektedir.

SORU 7: Kullandığımız muhasebe programından dolayı hesapların borç toplamı ve alacak toplamı rakamları olması gerekenden fazla çıkıyor. Bu durum kesin mizan bildirimi için bir problem teşkil eder mi?

Kesin mizan bildirim tablosunda yazılan tüm rakamların gerçek durumu yansıtması gerekmektedir.

SORU 8: Mükellefiyetim sona erdi. Bu durumda kesin mizan bildirimini hangi vergi dairesine ne zamana kadar vermem gerekir?

Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimlerin, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

SORU 9: Firmamızın muhasebesinde serbest olarak açılmış olan hesapları kesin mizan bildirim tablosunda göremiyoruz. Bu hesapları kesin mizan bildirim tablosunda ne şekilde göstermemiz gerekir?

Böyle bir durumun söz konusu olması halinde, bildirimlerin kesin mizan standart formatına uygun olarak gönderilebilmesi için, serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarının, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen “Diğer... Hesabı” bulunması halinde bu hesaba aktarılması, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarılması gerekmektedir. Bu aktarma işleminin muhasebe kayıtları yapılmadan, sadece kesin mizan düzenlenirken yapılması gerekmektedir.

SORU 10: Şubelerimiz için kesin mizan bildirimini ne şekilde vermemiz gerekir?

Şubeleri bulunan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerinin merkez tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında merkezin ayrı, şubelerin ayrı vergi kimlik numaraları bulunması ve şubelerin de bilanço esasına göre defter tutmaları halinde merkez ve şubelerin kendi vergi kimlik numaraları ile ayrı ayrı kesin mizan bildirimi vermeleri gerekmektedir.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.