VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/78

 KONU: Elektronik Vergi Uygulamalarına İlişkin Hatırlatmalar.

Bu sene içerisinde yayınladığımız farklı sirkülerlerde zaman zaman elektronik vergi uygulamalarına ilişkin konulara yer verdik. Söz konusu uygulamalar tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsayabildiği gibi, belirli mükellef gruplarını da kapsayabilmektedir.

Bu sirkülerimiz, e-vergi uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları

Bilindiği üzere, 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliği uyarınca;

  • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,
  • 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,

  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 20 Haziran 2015 tarihinden önce EPDK’dan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) ile aynı Kanuna ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerden bu tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,

  • 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Ayrıca e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Detaylı bilgi için 2015/60 No.lu sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.

2. E-Arşiv Uygulaması

Bilindiği üzere, e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

3. Elektronik Tebligat Uygulaması

Bilindiği üzere, 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de elektronik tebligat uygulamasına ilişkin 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğe göre, Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

Benzer şekilde, bu kapsama giren gelir vergisi mükellefleri de 01 Ocak 2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

Detaylı bilgi için 2015/72 No.lu sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.

4. Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Uygulama

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmesine yönelik tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

Tebliğ kapsamına;

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin verilmesine aracılık eden mükellefler,

  • Bankalar,

  • İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler,

  • Korgo işletmeleri,

  • Lojistik işletmeleri

girmektedir.

Zorunluluk getirilen mükellefler 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden aydan itibaren göndereceklerdir.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.