VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/75

KONU: Yurt Dışından Kullanılan Kredilerin Temdit Edilmesi Durumunda KKDF Uygulamasına İlişkin Yeni Görüş Verilmiştir.

Gelir idaresince, yurt dışından kullanılan kredilerin temdit edilmesi durumunda KKDF uygulamasının nasıl olması gerektiği hususunda 12/08/2015 tarihli yeni bir görüş verilmiştir. 

Hatırlanacağı üzere, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren kullandığı döviz kredileri için geçerli olmak üzere, yurt dışından sağlanan döviz ve altın kredilerinde KKDF oranları yeniden belirlenmiş ve söz konusu Kararın yürürlük tarihinden önce kullanılmış kredilerde kredi vadelerinin yenilenmesi (temdit edilmesi) durumunda KKDF uygulamasının nasıl olması gerektiği hususunda yaşanan tereddüttü gidermek için Gelir İdaresi “… Kredinin her bir temdidinin yeni bir kredi olarak değerlendirilmesi ve her temdit edilen kredi üzerinden temdit tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre KKDF kesintisi yapılması gerektiği” şeklinde görüş bildirmiş ve bu husus 2014/36 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu. 

Bu defa, Türkiye Bankalar Birliği tarafından, konuya ilişkin verilen görüşün yeniden ve daha detaylı olarak değerlendirilmesi talep edilmiş ve Gelir İdaresi 12/08/2015 tarihli ilgili yazısında KKDF kesinti hesaplamalarının aşağıdaki şekilde yapılması gerektiğini belirtmiştir.  

Buna göre;

  • Yurt dışından kullanılan krediler üzerinden kredi kullanım tarihinde yürürlükte bulunan KKDF oranları üzerinden KKDF kesintisi yapılması,

  • KKDF kesintisi yapılarak yurt dışından kullanılan döviz kredisinin (ortalama vadesi 3 yılın altında), kullanılan krediye ait sözleşme aslına bağlı kalarak temdit edilmesi halinde, uzayan süreyle birlikte ortalama kredi vadesinin 3 yılın altında veya üstünde olup olmadığına bakılmaksızın, temdit edilen kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması; kredi kullanım tarihindeki ortalama vadeye göre kesilen KKDF tutarının iade edilmemesi;

  • KKDF kesintisi yapılmadan yurt dışından kullanılan döviz kredisinin (ortalama vadesi 3 yıl ve üzeri), kullanılan krediye ait sözleşme aslına bağlı kalarak temdit edilmesi halinde, kredinin ilk kullanıldığı tarihten başlamak suretiyle hesaplanan ortalama vade 3 yılın üzerinde olacağından, uzayan sürenin 3 yılın altında olup olmadığına bakılmaksızın, temdit edilen kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması;

  • Yurt dışından kullanılan döviz kredisinin vadesinden (temdit edilen kredilerde temditli vadeden) önce kapatılması ve kredi kullanım tarihi ile kapatma tarihi arasında geçen sürenin 3 yılın altında olması durumunda, kredinin ilk kullanıldığı tarihten kapatıldığı tarihe kadar hesaplanacak ortalama vadeye göre kredi üzerinden (kredinin kullanıldığı tarihteki ortalama vadeye göre kesilmiş KKDF olması halinde bu tutarla kıyaslamak suretiyle) cezalı KKDF kesintisi yapılması

gerekmektedir.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.