VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/73

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de 2015/8050 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Bu Karar ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yatırım teşvik mevzuatında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, söz konusu Kararın Stratejik yatırımlar başlıklı 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yediyüzbin Türk Lirasını geçemez.” 

Böylelikle, asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar, stratejik yatırımlara sağlanan;

a) Gümrük vergisi muafiyetinden,

b) KDV istisnasından,

c) Vergi indiriminden,

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteğinden,

d) Yatırım yeri tahsisinden,

e) Faiz desteğinden,

f) KDV iadesiden,

g) Gelir vergisi stopajı desteğinden  (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için),

ğ) Sigorta primi desteğinden (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

yararlanabileceklerdir. Ancak bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yediyüzbin Türk Lirasını geçemeyecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2015/8050 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları HakkındaKararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.