Numara : 70
Tarih : 11.8.2015

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/70

 KONU: Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.

8 Ağustos 2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin;

  •  (A) Cetvelinde; kolalı gazozlar ile alkollü içkiler,
  • (B) Cetvelinde; puro, sigarillo, sigara, nargile tütünü, enfiye veya çiğnemeye mahsus tütün gibi tütün mamulleri

yer almaktadır.

Bu Tebliğ ile (III) sayılı listedeki malların ÖTV kapsamında vergilendirilmesine yönelik yapılan açıklamalar bir araya getirilmektedir.

1 Eylül 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tebliğin ana başlıkları, ÖTV (I) ve (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde olduğu gibi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

I- Mükellefiyet

II- İstisnalar ve vergi indirimi

III- Matrah, oran, tutar, yetki ve müteselsil sorumluluk

IV- Vergilendirme işlemleri

V- Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler

VI- Çeşitli hususlar

Genel itibariyle Tebliğde, yayımlanmış sirküler ve verilmiş özelgelerdeki açıklamalara yer verilmiş olup, bunlardan öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri 

Tebliğde, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimlerinin tevsikine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalar, daha önce verilen 12.6.2014 tarihli ve 39044742-KDV 12-1622 sayılı KDV özelgesiyle örtüşmektedir.

Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilecektir.

Ayrıca yine bu Tebliğde, sınır ticareti kapsamında yapılan ihracatın, gümrük beyannamesi ile tevsik edileceği; bu durumda ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere sınır ticareti yetki belgesinin de ibraz edileceği açıklanmıştır.

2. Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler ile bu mağazalar tarafından yapılan teslimler

Gümrük Kanunu uyarınca, gümrüksüz satış mağazaları gümrük antreposu sayıldığından, bu mağazalar tarafından ÖTV'nin konusuna giren malların ithali Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca vergiden müstesna olduğu bilinmektedir.

Bu Tebliğde, 06/10/2009 tarihli ve 9 No.lu ÖTV Sirkülerinde yapılan açıklamaların bir benzerine yer verilmiştir.

Tebliğde;

  • Bu mağazalar tarafından ithal edilen mallara, antrepo rejimi kapsamında olduğu sürece ÖTV uygulanmayacağı,

  • Bu malların, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 ve (6/a) bentleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithalinde de Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca ÖTV istisnası uygulanacağı,

  • Ancak, yurt içindeki ÖTV mükellefleri tarafından imal edilerek gümrüksüz satış mağazalarına teslim edilen mallar T.C. Gümrük Bölgesinden çıkmadığından ve gümrüksüz satış mağazaları yurt dışındaki müşteri kapsamına girmediğinden, bu teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanmayacağı,

  • Yurt içindeki mükelleflerin serbest dolaşımdaki mallarının bu mağazalara tesliminde antrepo rejimi uygulanması söz konusu olmadığından, ÖTV mükelleflerinin bu mağazalara yaptığı teslimlerde Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine göre istisna uygulanmasının da mümkün olmadığı

belirtilmiştir.

3. ÖTV matrahına dahil olan gelirler

ÖTV  (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde olduğu gibi, bu Tebliğde de teslimi yapılan mala ilişkin satış anında veya daha sonraki bir tarihte ortaya çıkan vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi çeşitli gelirlerin ÖTV matrahına dâhil olduğuna yönelik açıklamalar yapılmıştır.

4. ÖTV beyannamelerinde yapılan değişiklikler

Tebliğde yapılan açıklamalardan, tütün mamullerinin tesliminde doğan ÖTV’nin beyanı için verilen (3B) numaralı ÖTV Beyannamesinin “Ekler” bölümündeki 3 ve 4 numaralı tabloların, 1 ve 2 numaralı tablolar olarak değiştirildiği görülmektedir.

Buna göre, tütün mamulü üreticilerince, ilgili beyan dönemine ait bandrol bilgileri (3B) numaralı ÖTV Beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Bandrol Bilgileri” başlıklı Tablo-1’e; aynı beyan dönemine ait bandrollü tütün mamullerine ilişkin stok bilgileri ise beyanname eki “Bandrollü Ürün Bilgileri” başlıklı Tablo-2’ye girilecektir.

5. İthal edilen mallara ilişkin verilecek bildirimler hakkında ek açıklamalar

Bilindiği üzere, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin "Bildirimler" başlıklı (12.3.) bölümünde ithal edilen mallara ilişkin verilecek bildirimler hakkında da açıklamalar yer almaktadır.

Bu Tebliğde ise ithalatçıların verecekleri ÖTV bildirimleri daha detaylı ele alınmıştır.

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama GenelTebliği

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.