VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/69

KONU: Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Kapsamında ABD ile Bilgi Değişim Anlaşması İmzalandı.

Bilindiği üzere, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası) ABD kişilerinin veya bu kişilerin belirli oranda sahip oldukları şirketlerin yurtdışı finansal varlıklarını kayıt altına almak amacıyla 2010 yılında ABD Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuş bir Kanundur.

FATCA, ABD dışındaki yabancı finansal kuruluşlara, müşterileri arasındaki ABD kişileri ile bu kişilerin belirli oranda sahip oldukları şirketlerin finansal varlıklarını Amerikan Gelir İdaresine (Internal Revenue Service "IRS") raporlama zorunluluğu getirmektedir. FATCA yükümlülüklerine uymayan yabancı finansal kuruluşlar “FATCA uyumsuz” olarak sınıflandırılmakta ve bu kuruluşların ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 oranında tevkifat yapılması öngörülmektedir.

FATCA’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Amerikan Hazinesi, FATCA nın daha etkin bir biçimde uygulanabilmesini teminen ülkeler arası anlaşma modelleri hazırlamış olup, birçok ülke ile bu anlaşma metinleri imzalanmıştır. Anlaşma imzalanan ülkeler listesi Amerikan Hazinesi’nin internet sitesinde yayımlanmakta ve bu ülkede mukim finansal kuruluşlar FATCA uyumlu kabul edilmektedir.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye 03 Haziran 2014 tarihi itibariyle, FATCA Model 1 IGA anlaşma metni üzerinde prensipte anlaşmaya varılan ülkeler listesine dahil edilmiş ve gelinen aşamada Türkiye'de faaliyette bulunan finansal kurumlar 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla FATCA uyumlu kabul edilmeye başlanmış ve bu konu 2014/67 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Diğer taraftan, prensipte anlaşmaya varılan ülkelerin 31 Aralık 2014 tarihine kadar imzalaması gerekli olan devletlerarası anlaşmanın süresi ise ABD Gelir İdaresinin (IRS) 2014-38 numaralı duyurusuyla herhangi bir tarih belirtmeksizin uzatılmıştı.

Nihayetinde, Gelir İdaresi Başkanlığı 30/07/2015 tarihinde yayınladığı duyuruda; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında “Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması”nın 29 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da imzalandığını duyurmuştur.

Bu sirkülerimizde, Anlaşma sonrası Türkiye’nin FATCA karşındaki durumu özetle aşağıdaki şekilde ele alınmıştır.

FATCA Hangi Kurumları İlgilendiriyor?

FATCA düzenlemeleri, Türkiye’de mukim finansal kuruluşları, Anlaşmadaki tanımıyla saklama kuruluşları, mevduat kuruluşları, yatırım kurumları ve sigorta şirketlerini ilgilendirmektedir. Dolayısıyla kapsam dahilindeki finansal kuruluşlar FATCA raporlaması yapmak için sistemlerini ıslah etmek durumundadırlar. Örneğin bankalar, ABD gerçek veya tüzel kişisine ait bir mevduat hesabına ödenen veya alacak kaydedilen faizin toplam brüt tutarını bildirmek zorunda olacaktır.

Raporlama yapılacak hesaplar, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ABD gerçek kişileri açısından 50.000 USD, ABD şirketleri için 250.000 USD ve üzeri bakiye veren hesaplardır. Raporlama yapmak zorunda olan finansal kurumların, hangi hesapların ne şekilde raporlanması gerektiğine yönelik detaylı bilgiler için bu aşamada FATCA Anlaşmasını incelemeleri gerekmektedir. Zaman içerisinde Maliye Bakanlığı’nca yapılacak ikincil düzenlemeler de takip edilmelidir.

FATCA Raporlaması Ne Zaman Başlayacak?

Anlaşma özü itibariyle raporlamanın 30 Eylül 2015 tarihinde yapılmasını öngörüyor. Fakat raporlama süresinin uzatılmasına ilişkin “Mutabakat Zaptı” nın FATCA Anlaşmasına ek olarak imzalandığı görülmektedir. Bu Mutabakat Zaptı, Anlaşma’nın Türkiye’de yürürlüğe girebilmesi için Türkiye’nin gerekli iç yasal düzenlemeyi 30 Eylül 2015 tarihine kadar yapmaya gayret göstereceğini, ancak gerekli iç onay süreci uzarsa ve ABD, Türkiye’nin 30 Eylül 2016 tarihine kadar bu süreci tamamlayacağına kanaat getirirse, Türk finansal kurumlarının 30 Eylül 2016 tarihine kadar FATCA uyumlu kabul edilmesi uygulamasına devam edileceğini öngörmektedir. Bu kapsamda öngörümüz 30 Eylül 2016 tarihine kadar iç yasal düzenlemelerin yetişmesinin mümkün olamayacağı ve dolayısıyla ilk raporlamanın 30 Eylül 2016 tarihine uzayacağı yönündedir.  

Finansal Kuruluşlar Ne Yapmalı?

Türkiye FATCA Anlaşmasını imzalamış bir ülke olduğundan Türk finans kuruluşları FATCA uyumlu kabul edilmektedir. Fakat uluslararası işlemlerde FATCA uyumlu olduklarını ispat etmek için finansal kuruluşlar IRS web sitesinden GIIN (Global Intermediary Identification Number) almak ve FATCA uyumlu kuruluş statüsünü elde etmek zorundadırlar. Finansal kuruluşların çoğu bu numarayı almışlardır.

Bu noktadan sonra finansal kuruluşlar, sistemlerini ABD gerçek kişi ve şirketlerinin hesaplarını tespit etmek ve raporlamasını yapmak üzere tasarlamak veya update etmek durumundadırlar.

 Söz konusu Anlaşma metinlerine aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYECUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDAGENİŞLETİLMİŞ BİLGİ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ULUSLARARASI VERGİ UYUMUNUN ARTIRILMASIANLAŞMASI

AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THEUNITED STATES OF AMERICA TO IMPROVE INTERNATIONAL TAX COMPLIANCE THROUGHENHANCED EXCHANGE OF INFORMATION

 Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.