VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/66

KONU: Elektronik Tebligat Uygulamasına 01.01.2016 Tarihi İtibariyle Başlanılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın usul ve esaslarını belirleyen genel tebliğ taslağı hazırlanarak yayınlandı.

Buna göre; vergi dairelerince, kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerine yapılacak tebliğler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren muhatapların elektronik adreslerine yapılacaktır.

Henüz taslak aşamasında olan Tebliğde öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir.

Kimlere elektronik tebligat yapılacak?

Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar şunlardır:

a) Kurumlar vergisi mükellefleri,

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

Elektronik tebligat adresine nasıl sahip olunacak?

Elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için 01.01.2016 tarihine kadar;

  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin, örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri,
  • Gelir vergisi mükelleflerinin, örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”ni (EK:2) internet vergi dairesinde (https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp) elektronik ortamda doldurmaları

gerekmektedir.

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylelikle bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

Elektronik tebligat sistemine nasıl erişilecek?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir.

Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğ Taslağına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

ElektronikTebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.