VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/65

KONU: Almanya Mukimi Kişilerin Serbest Meslek Faaliyetleri Sonucu Ödedikleri Vergilerin İadesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.

15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde, Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iade işleminin ne şekilde yapılacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin;

  • Kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar başvuruda bulunmaları,
  • Ekte yer alan formun ilgili bölümlerini doldurarak, Almanya yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesinin aslı ve noterce veya Almanya’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneği ile birlikte, Türkiye’de vergi kesintisini yapan vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaları

gerekmektedir.

Sirkülerde ayrıca,

  • Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları neticesinde, Türkiye dışında icra edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirler nedeniyle Türkiye’de kesilen vergilerin iade edilmesinin mümkün olacağı,
  • Bu faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi durumunda ise formda beyan edilen bilgiler de dikkate alınarak, Anlaşmada Türkiye’nin vergilendirme hakkı açısından öngörülen koşulların oluşmadığının tespiti üzerine iade işlemi yapılacağı,

  • 15 Temmuz 2015 tarihinden önce yapılan, ancak sonuçlandırılmamış olan iade başvurularında, Almanya mukimi kişilerin Ek’te yer alan formdaki bilgileri sağlamış olmaları halinde ayrıca bu formun doldurulmasının istenmeyeceği

açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaşmalarıGenel Tebliği

Eki için tıklayınız.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.