VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/79

KONU: "Torba Kanun" Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu Tarafından Kabul Edildi.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren "Torba Kanun Tasarısı" Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam edilecek olan Torba Kanun Tasarısı'nda bazı değişiklikler ve eklemelerin yapılması muhtemeldir.

Komisyon tarafından kabul edilen Torba Kanun'un;

 • 75 inci maddesi kapmasına,
   
  1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
   
  2) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zamları,
    
  3) Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
    
  4) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her turlu ceza ve zamlar dahil) alacakları,
 • 76 ncı maddesi kapsamına
, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar,
 
 • 78 inci maddesi kapsamına, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları,
   
 • 80 inci maddesi kapsamına, oda aidat borçları,
   
 • 81 inci maddesi kapsamına, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları,
   
 • 82 nci maddesi kapsamına, araç muayenelerini suresinde yaptırmamış olanlar,
   
 • 83 üncü maddesi kapsamına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
   
 • 84 üncü maddesi kapsamına, SGK prim borçları ve cezaları
 • girmektedir.

  Söz konusu Kanun Tasarısına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

  İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

  Saygılarımızla,

  Deloitte Türkiye

  Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.