Numara : 53
Tarih : 11.4.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/53

KONU: ÖTV İade Taleplerine ve Bazı Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümü talebi için verilmesi gereken dilekçeye ilişkin 20 Seri No.lu ÖTV Sirküleri ve 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tabloya ilişkin 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayınlandı.

1. 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri

11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-1 sayılı 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümü talebi için verilmesi gereken dilekçeye yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 18.3.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğ ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için teminatın alınması, gönderilmesi ve çözümüne ilişkin kullanılan (EK:11) ve (EK:12) Bilgi Formları 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmış ve bu konu 2014/40 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde, teminat çözümü talebinde bulunacak mükelleflerin, (A) ve (B) cetvelindeki mallar için ayrı ayrı düzenlenmiş bir örneği ekte yer alan dilekçeyi vermeleri istenmektedir.

Bununla birlikte söz konusu dilekçe, ilgili vergi dairesine 1 Haziran 2014 tarihine kadar kağıt ortamında, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle internet vergi dairesi üzerinden teslim edilecektir.

Dilekçe için tıklayınız.

2. 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri

11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-2 sayılı 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tabloya yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarları indirimli olarak uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 18.3.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğ ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde;

· ÖTV iade taleplerinin imalatçılar tarafından internet vergi dairesi üzerinden ilgili vergi dairesine verilecek dilekçeler ile elektronik ortamda yapılacağı,

· Söz konusu dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tablolar için gerekli görülmesi halinde internet vergi dairesi üzerinden gönderilme zorunluluğu getirilebileceği

belirtilmiş ve bu konuya 2014/40 No.lu sirkülerimizde yer verilmiştir.

21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde, bir örneği ekte yer alan "2012/3792 sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu"nun da ÖTV iade talep dilekçelerinin ekine Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolarla birlikte eklenmesi istenmektedir.

Bununla birlikte söz konusu dilekçe, ilgili vergi dairesine 1 Haziran 2014 tarihine kadar kağıt ortamında, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle internet vergi dairesi üzerinden teslim edilecektir.

2012/3792 Sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.