Numara : 51
Tarih : 8.4.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/51

KONU: Elektrik Üretimi Lisans Harçlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, hidroelektrik kaynaklara dayalı elektrik üretimi lisans harçlarına ilişkin 4 Nisan 2014 tarih ve HK-13/2014-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri yayınlandı.

Hatırlanacağı üzere, 6456 sayılı Kanun'un 17 nci maddesi ile Harçlar Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yapılan değişiklikle, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Özelleştirme bedeli, lisans bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç), bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15 oranında harç ödemelerine hükmolunmuştur.

Bu sirkülerde;

 • Elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilecek Harç Bildirimi ile bir önceki yılda elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatı bildirilerek, bu değer üzerinden hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerektiği,
   
 • Harç bildiriminin, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretiminin farklı illerde yapılması halinde her bir il için ayrı ayrı düzenleneceği,
   
 • Aynı ilde birden fazla hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapılması halinde ise, bir adet düzenleneceği ancak, her bir üretim tesisine ait gayrisafi iş hasılatının ayrı satırlarda bildirileceği,
   
 • Bir örneği ekte yer alan elektrik üretimi lisans harcı bildiriminin, elektrik üretimi yapılan tesisin bulunduğu yer vergi dairesine elektronik ortamda da verilebileceği,
   
 • Elektrik üretim tesisinin bulunduğu yer vergi dairesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde, Harç Bildiriminin bu vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefiyetinin farklı bir ildeki vergi dairesinde bulunması halinde ise Harç Bildiriminin elektrik üretim tesisinin bulunduğu yerdeki harç tahsiline yetkili vergi dairesine verileceği,

belirtilmiştir.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2014-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.