Numara : 48
Tarih : 3.4.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/48

KONU: İthalat Faktoringinde KKDF Sorunu Çözüldü.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden %6 oranında fon kesintisi yapılmaktadır. Peşin ithalat işlemlerinde ise KKDF kesintisi uygulanmamaktadır.

Bu kapsamda, ödeme şekli "peşin ödeme" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde fon kesintisi yapılmaması için, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen birçok muktezada da bu husus vurgulanmıştır.

Vadeli ithalatta KKDF kesintisi uygulanması, ithalatçı firmaları peşin ithalat yapmaya yönlendirmekte, peşin ithalatın finansmanında ise “ithalat faktoring” işlemi sıklıkla tercih edilmektedir. İthalat faktöring işleminde ithalat bedeli faktöring firmasınca gümrük yükümlülüğü başlama tarihinden önce yurtdışındaki ihracatçı firmaya ödenmekte, buna karşılık ithalatçı firma bu işlem karşılığında faktöring firmasına borçlu hale gelmektedir. Ancak ithalat bedeli yurtdışındaki ihracatçıya peşin olarak ödenmiş olduğundan, vadeli ithalat ve buna bağlı KKDF kesintisi söz konusu olmamaktadır.

Nitekim Hazine Müsteşarlığı’nın 23/7/2009 tarihli ve 2009-GNL-1 sayılı “İhracat ve İthalat Genelgesi”nde de aşağıdaki ifadeler yer almakta ve ithalat faktoring işlemi peşin ithalat olarak kabul edilmektedir. "Türkiye'de yerleşik faktoring kuruluşu ile ihracatçı firma arasında imzalanan faktoring sözleşmesi kapsamında faktoring kuruluşu tarafından ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transferi gerçekleştirilen tutarlar, ithalat ve ihracat faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate alınır".

Hal böyle iken GİB tarafından verilen 3/7/2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03[104]-147 sayılı muktezada ithalat faktoring işlemlerinin peşin ithalat sayılabilmesi için faktoring firması tarafından ihracatçıya yapılan ödemenin yanı sıra, ithalatçının faktoring firmasına yapacağı transferin de gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce tamamlanmış olması ve ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle durumun tevsik edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu muktezada ithalat bedelinin faktöring firması tarafından ihracatçıya peşin ödenmesi yapılan ithalatın peşin ithalat olarak kabul edilmesi ve fon kesintisi yapılmaması için yeterli görülmemiş, ithalatçının faktöring firmasına yapacağı ödemenin de gümrük yükümlülüğü başlangıcından önce yapılması şartı aranmıştır. İthalat bedelinin peşin ödenmesini, yapılan ithalatı “peşin ithalat” kapsamında değerlendirmek için yeterli görmeyen bu görüşün “İhracat ve İthalat Genelgesi’nde yer alan hükme aykırı olduğu açıktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Güncel Muktezası

GİB tarafından son olarak “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği” ne verilen 27/3/2014 tarih ve 70903105-165.01.02(13)-34614 sayılı muktezada, ithalat bedelinin gümrük yükümlülüğünün başlangıcından önce faktoring firmasınca yurtdışındaki ihracatçıya ödenmesi, işlemin peşin ithalat olarak değerlendirilip KKDF kesintisi yapılmaması için yeterli görülmüştür. Bunun dışında ithalatçı firma tarafından gümrük yükümlülüğünün başlangıcından önce faktöring firmasına ödeme yapılması koşulu KKDF kesintisi uygulanmaması için aranmamıştır.

Mezkur muktezada, yukarıda yer verdiğimiz İhracat ve İthalat Genelgesindeki ifadelere atıfta bulunularak “Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ithalat faktöringi işlemlerinde faktöring şirketinin yurtdışındaki ihracatçı firmaya yapacağı ödeme, ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapılması ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilecek belgelerle durumun tevsik edilmesi kaydıyla peşin ödeme olarak kabul edilecek ve ödemesi bu şekilde yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmayacaktır”

Böylece GİB, ithalat faktoring işlemlerini İhracat ve İthalat Genelgesindeki hükme uyarak peşin ithalat kapsamında değerlendirmiş olup, önceki muktezada belirtilen ithalatı firma tarafından faktoring firmasına gümrük yükümlülüğü başlamadan önce ödeme yapılması şartından vazgeçmiştir. GİB’in bu muktezası ile bir yanlıştan dönülerek ithalat faktoring işlemlerinde gümrük yükümlülüğü başlangıç tarihinden önce ithalatçı tarafından faktoring şirketine ödeme yapılması gerekmeksizin, KKDF kesintisi yapılmayacağı açıkça belirtilmiş olmaktadır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.