Numara : 47
Tarih : 3.3.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/47

KONU: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Fişleri ve Finansman Şirketlerine Dekont Düzenleme Zorunluluğuna İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

3 Nisan 2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete'de 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde, bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine dair usul ve esaslar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri

Bu Tebliğ ile mali bilgileri içeren yeni nesil ÖKC fişleri ile bankacılık işlemine dair bilgileri içeren banka POS harcama belgesi bilgileri ekteki şekilde birleştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bankacılık kartları ile yapılan teslim ve hizmet ifalarına dair yeni nesil ÖKC fişlerinin müşteri nüshalarında, ÖKC fişlerinde yer alan mali bilgilerin yanı sıra banka POS harcama belgelerinde olması gereken bankacılık bilgileri de yer alacaktır. Yeni nesil ÖKC cihaz fişlerinin müşteri nüshaları, bu örneğe uygun olarak düzenlenecek ve müşterilere verilecektir.

Diğer taraftan, yetkili ÖKC firmaları, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren satacakları yeni nesil ÖKC’leri Tebliğde açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özelliğe yükseltmeleri gerekecektir. 1 Ağustos 2014 tarihten evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen yeni nesil ÖKC’leri kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1 Ağustos 2014 tarihine kadar Tebliğde belirtilen özelliklere haiz hale getireceklerdir. Yetkili firmalar bu talepleri yerine getirmek mecburiyetindedirler.

2. Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belge

Aynı Tebliğe göre, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri BSMV'ye tâbi bütün hizmet veya satışlarını fatura yerine geçmek üzere aşağıdaki şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla tevsik edeceklerdir.

a) Dekontun önyüzünün, üst orta kısmına gelecek şekilde “Dekont (Finansman Şirketi)” başlığı bulunacaktır.

b) Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenecek, ikiden fazla örnek olarak düzenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.

c) Dekontu düzenleyen her şube veya birim itibariyle her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere düzenleme sırasına göre müteselsil sıra numarası verilecektir.

d) Düzenlenecek dekontlarda en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

· Finansman şirketinin (ve şube) unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

· Müşterinin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi ve T.C. kimlik numarası (vergi kimlik numarası),

· Düzenleme tarihi,

· İşin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı,

· Belgeyi düzenleyen finansman şirketi yetkilisinin imzası.

e) Dekontlar BSMV’ye tâbi hizmet veya satışlarda BSMV yükümlülüğünün doğduğu anda düzenlenecektir. Bu şekilde düzenlenmeyen dekontlar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

f) Dekontların anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

g) Bir ay içinde düzenlenen dekontlara ilişkin bilgilerin, takip eden ayın on beşinci günü sonuna kadar internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak giriş yapmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu şirketler BSMV'ye tâbi işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetlerinde fatura düzenleyeceklerdir.

Bu düzenleme 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Eki için tıklayınız.


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.