Numara : 45
Tarih : 27.3.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/45

KONU: Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi'nde, vergi dairelerinin tecil ve taksitlendirme yetkileri hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, illere tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında 10 Mart 2014 tarihinden itibaren uyulacak usul ve esaslar aşağıda özetlenmiştir.

1. Tutar İtibarıyla Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi

Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlıklar, Vergi Dairesi Müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için,

3.000.000 TL,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

2.250.000 TL,

c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

1.500.000 TL,

d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

1.250.000 TL,

e) Defterdarlıklar için,

600.000 TL,

f) Bağımsız Vergi Daireleri için,

100.000 TL,

g) Bağlı Vergi Daireleri için,

50.000 TL,

olarak belirlenmiştir.

Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 300.000 TL, (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 200.000 TL olarak uygulanacaktır.

2. Süre İtibarıyla Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 36 aylık süre aşılmayacak şekilde tecile yetkili sayılmaktadırlar. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; 36 ayı aşmamak koşuluyla kendilerine bağlı her bir vergi dairesi için farklı tecil yetkisi belirleyebileceklerdir.

3. Tecil Edilmeyecek Alacaklar

Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil), Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacaklar tecil edilmeyecektir.

Söz konusu tahsilat iç genelgesine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.