VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/74

KONU: 6487 Sayılı Kanun'un ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

İçerisinde çeşitli vergi düzenlemeleri de yer alan "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile yapılan vergi düzenlemeleri bu sirkülerimizin konusunu teşkil etmektedir.

1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme

6487 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 75 inci maddesinde yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilerek, AR-GE ve destek personeline yapılan ve süresi 31 Aralık 2013 de dolacak olan gelir vergisi stopaj desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmıştır.

2. Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler

· Aynı Kanunun 8 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun Bilgi Vermekten İmtina Edememek başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “giderlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişikle, avukatlardan, avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatlar dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlarda, VUK 151 nci madde hükmünce bilgi istenebilecektir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlarıyla vekalet ücretlerine ve giderlerine şamil değildir.

Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlarıyla vekalet ücretlerine ve giderlerine ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara şamil değildir


· Aynı Kanunun 9 uncu maddesi ile Vergi Usul Kanununun 152 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi

MADDE 152/A- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usullere göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen şümulle sınırlı olmaksızın bilgi toplayabilir.”

Yapılan düzenlemeyle Vergi Usul Kanununun 1 inci maddesinde yer alan şümul dikkate alınmaksızın, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların bilgi değişimi hükümleri kapsamında bilgi toplayabileceği hükme bağlanmıştır.

3. Harçlar Kanununda Yapılan Düzenlemeler

· Aynı Kanunun 10 uncu maddesi ile Harçlar Kanununun Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “kararın verilmesinden itibaren iki ay” ibaresi “kararın tebliğinden itibaren bir ay” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme neticesinde, karar ve ilam harcından kalan bakiye harcın, kararın tebliğinden itibaren bir aylık ödeme süresi içerisinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde ödenmeyenlerin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilmesi ve ödeme süresinden sonra gecikme zammı tatbik edilmesi gerekmektedir.

· Aynı Kanunun 11 inci maddesi ile Harçlar Kanununun (8) sayılı tarifesinin “XI- Finansal faaliyet harçları” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(her şube ve her yıl için)” ibaresi “(her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.)” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, bankaların şube açılışlarında, şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tutarı tahsil edilecektir.

4. Belediye Gelirleri Kanununda Yapılan Düzenlemeler

· Aynı Kanunun 14 üncü maddesi ile Belediye Gelirleri Kanununun Matrah başlıklı 20 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.” ibaresi, “bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktardır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak eğlence vergisinin (en az ve en çok miktarları Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde gösterilen) miktarlarını tayin ve tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

· Aynı Kanunun 15 inci maddesiyle, Harçlar Kanununun Harcın Tarifesi başlıklı 60 ıncı maddesinde yer alan “20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.” ibaresi “20 TL’den az, 800 TL’den çok olmamak üzere bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (en az ve en çok miktarları Belediye Gelirleri Kanununun 60 ıncı maddesinde gösterilen) miktarlarını tayin ve tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

· Aynı Kanunun 16 ncı maddesiyle, Harçlar Kanununun İnşa Halindeki Gemiler başlıklı 96 ncı maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.”

Yapılan düzenlemeyle, Harçlar Kanununda yer alan bütün vergi ve harçlar için, Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarifelerinin Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi sağlanmaktadır.

5. Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme

Aynı Kanunun 23 üncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 32- Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Yapılan düzenlemeyle, şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, yolcu terminalleri, ve tesisleri ile eklentilerinin Ulaştırma bakanlığı, belediye ve bunlara bağlı kuruluşlar arasında yapılacak devir ve teslimleri 31 Aralık 2023 e kadar KDV’den müstesna tutulmuştur.

6. ÖTV Kanununda Yapılan Düzenlemeler

· Aynı Kanunun 28 inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun Oran veya tutar başlıklı 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. İthalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı esas alınır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilir.

“(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.


Yapılan düzenlemeyle, (II) sayılı listedeki mallar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutar ÖTV olarak ödenecektir.

Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10'unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabilecektir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacaktır.

· Aynı Kanunun 29 uncu maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların ithalinde veya yurt içinde üreticileri tarafından tesliminde (IV) sayılı listedeki orana göre hesaplanacak vergi tutarının maddedeki yazılı asgari maktu vergiden az olamayacağına ilişkin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

· Aynı Kanunun 30 uncu maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli, ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer almayan akaryakıt harici petrol ürünü bazı mallar, ilgili mevzuata aykırı olarak bu liste kapsamında olan akaryakıt ürünlerine karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle vergi kaybına ve haksız rekabete neden olmasını önlemek amacıyla, söz konusu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline vergi tutarları ile birlikte eklenmiştir.

Ayrıca, özel tüketim vergisi kapsamına giren malların tanımlandığı Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki malların tarife numaraları ve tanımlarında 2011, 2012 ve 2013 yılları için değişiklikler yapılmış olması nedeniyle, mevcut Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli güncellenmiştir.

7. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Aynı Kanunun 32 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmün sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, varlık kiralama şirketinden devralınan veya kaynak kuruluşça kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama şirketi tarafından söz konusu taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda, bu varlıkların kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.”

Yapılan düzenleme neticesinde, kaynak kuruluşlarca varlık kiralama şirketine satılan taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda, bu varlıkların, kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılacaktır.

Söz Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6487 Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

(I) sayılı listenin (B) cetveli


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.