Numara : 39
Tarih : 26.2.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/39

KONU: Bazı Ürünlerin Tesliminde Uygulanan KDV Tevkifatı Oranları Değiştirilmiştir.

26.2.2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile katma değer vergisi tevkifatına ilişkin 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiş olup, değişikliklerin tamamına sirkülerin devamında yer verilmektedir.

 • Hurda metallerden elde edilenler dışındaki kurşun külçelerinin de ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.
   
 • Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamullerin, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, 7/10 oranı yerine (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
   
 • Kurşun ve alaşımlarından mamul teslimi de tevkifat kapsamına dahil edilerek, (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.
   
 • Yukarıda yer verilen değişiklikler paralelinde 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Kapsam başlıklı 3.3.1.2. ve 3.3.2.2. bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.
   
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde KDV istisnasından vazgeçenlere; bu malların tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (9/10) oranı yerine (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
   
 • Ağaç ve orman ürünleri tesliminde uygulanan (9/10) oranı yerine (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
   
 • Mahsuben ve nakden iade taleplerinde uygulanan 2.000 TL’lik sınır 4.000 TL olarak uygulanacaktır.
   
 • Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi (rapor kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) kaydıyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılacaktır. Bu durumda, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

Buna göre, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

 • Külçe Metal Teslimleri başlıklı (3.3.1.) bölümünde yer alan "bakır, çinko ve alüminyum" ibareleri "bakır, çinko, alüminyum ve kurşun",
 • (3.3.2. BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ) bölümünün başlığı "3.3.2. BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ",
 • (3.3.2.1.) bölümünün birinci paragrafı,

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

"Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.",

 • (3.3.2.2.2.) bölümünde yer alan "Bakır, çinko ve alüminyum" ibareleri "Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun"

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

3.3.2.2.2. Bakır, çinko ve alüminyum telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.

3.3.2.2.2. Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata tabi tutulmayacaktır

şeklinde,

 • (3.3.2.2.1.) bölümünün birinci paragrafı ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Tevkifat kapsamına, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri girmektedir.

"Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir."

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

 • Hurda ve atık tesliminde tevkifat uygulayacak alıcılar ve tevkifat oranına ilişkin (3.3.3.1.) bölümü, ağaç ve orman ürünleri tesliminde tevkifat uygulayacak alıcılar ve tevkifat oranına ilişkin (3.3.6.1.) bölümleri ile (3.3.3.2.2.) bölümünde yer alan Örnek 2'deki (9/10) oranları (5/10),
 • 1 Mart 2013 tarihinden itibaren yapılacak iade taleplerine uygulanmak üzere (5.2.1.) ve (5.2.2.) bölümlerindeki 2.000 TL’lik sınır 4.000 TL,
 • (5.2.1.4.) ve (5.2.2.2.) bölümlerindeki "Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi," ibareleri "Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi",
 • (5.2.1.4.) bölümündeki "Metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi" ibaresi "Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi",

şeklinde değiştirilmiştir.

3. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2.1.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

"1 No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebilecektir.

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi (rapor kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) kaydıyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılacaktır. Bu durumda, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır."

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.