VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/32

KONU: Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 13/02/2013 tarih ve 58 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı.

14 Aralık 2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiş ve bu konu 2012/138 sayılı sirkülerimizle sizlere duyurulmuştu.

Hatırlatmak gerekirse anılan Tebliğ ile;

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan,

mükellef guruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 13/02/2013 tarih ve 58 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
 
Buna göre;

 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden, 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.
   
  Görüldüğü üzere, madeni yağ lisansı sahibi firmalardan sadece madeni yağ değil, herhangi bir malın alınmasında dahi zorunluluk kapsamına dahil olunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 2011 yılı gelir tablosundaki brüt satış hasılatı 25 Milyon TL olan bir mükellef, www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmakta olan ve bu sirkülere ek yapılan listede yer alan firmalardan, sadece madeni yağ değil, akaryakıt veya herhangi bir mal alımında bulunmuş olsa dahi elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaktır. Burada atlanılmaması gereken husus ise listede yer alan ana dağıtıcı firmalar ile petrol istasyonlarının birbirine karıştırılmamasıdır. Örneğin, ana dağıtıcı şirketin ayrı, akaryakıt bayilerinin ayrı bir tüzel kişiliği mevcut olduğundan, akaryakıt alınan petrol istasyonun kendi tüzel kişiliğinin (akaryakıt alım fişinde yer alan firma ünvanı), firma listesinde yer alıp almadığının kontrol edilmesi ve buna göre işlem yapılması gerekmektedir.
   
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.
   
  Aynı şekilde yukarıda belirtilen firmalardan sadece sigara veya alkollü içecek değil, herhangi bir mal alımında bulunanlar dahi zorunluluk kapsamına girmiş olmaktadır. Örneğin, 2011 yılı gelir tablosundaki brüt satış hasılatı rakamı 10 Milyon TL olan bir mükellef, www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmakta olan ve bu sirkülere ek yapılan listede yer alan firmalardan, sadece sigara veya alkollü içecek değil, herhangi bir mal alımında bulunmuş olsa dahi elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olmaktadır. Bu kapsamda işlem yapmadan önce, yukarıda ana dağıtıcı ve bayilere ilişkin olarak yaptığımız açıklamalar paralelinde, alım yapılan firma tüzel kişiliğinin listede bulunup bulunmadığının dikkate alınması gerekmektedir.
   
 • Madeni yağ lisansına sahip olan ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alışları bulunan mükellefler Genel Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Hizmet alımları kapsam dahilinde sayılmamıştır.
   
 • Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacaktır.
    
 • Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır.

Ayrıca anılan Tebliğ ile elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu getirilen mükelleflerin;

a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı içerisinde (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.),

b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı içerisinde (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

geçmeleri zorunlu tutulmuştu.

Söz konusu sirkülere ve eklerine aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

58 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Ekli Listeler

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.