VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/2

KONU: Mevduat Faizleri ile Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranlarına İlişkin Karar

1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Söz konusu Kararın 3 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar'ın 1. maddesinin 1. fıkrasına (d) bendi eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle birlikte vade uzadıkça, mevduat faizleri ile katılma hesaplarına ödenen kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları düşmektedir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından,

1. Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

a) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18,

b) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %15,

c) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

2. Mevduat faizlerinden;

a) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,

b) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,

c) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

3. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

a) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,

b) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,

c) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10

oranında tevkifat yapılacaktır.

2 Ocak 2013 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için yukarıda açıklanan oranlar uygulanacaktır. Diğer taraftan vadeli hesaplarda bu oranlar 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanacaktır.

Ayrıca aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararın Vadesinden önce para çekilmesi başlıklı 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu düzenleme 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 7 – (1) Bankaların onayı ile vadesinden önce çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır. Katılım bankalarının onayı ile vadesinden önce çekilen katılma hesaplarında ise hesap sahibine, hesabın ait olduğu vade grubunun hesabın kapatıldığı tarihte kar göstermesi durumunda o güne kadar hesap sahibince yatırılmış olan tutar kadar, zarar göstermesi durumunda ise birim hesap değeri kadar ödeme yapılır.

"MADDE 7 - (1) Vadesinde önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır. Vadesinden önce katılım bankalarının onayı ile çekilen katılma hesaplarında ise hesap sahibine, hesabın ait olduğu vade grubunun hesabın kapatıldığı tarihte kar göstermesi durumunda o güne kadar hesap sahibince yatırılmış olan tutar kadar, zarar göstermesi durumunda ise birim hesap değeri kadar ödeme yapılır. Ancak, aşağıda belirtilen vadeli mevduat ve katılma hesapları ile birikimli mevduat/katılma hesaplarından bankaların onayı ile vadelerinden önce çekim yapılması halinde, vade bozulmaksızın ve faiz/kar payı kaybı yaşanmaksızın bu hesapların vadeleri süresince;

a) 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz/kar payı ödemeli) hesaplar için hesap sahiplerine en fazla iki defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın %50'sine,

b) Birikimli hesaplar için hesap sahiplerine en fazla üç defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın %50'sine,

kadar kısmi çekim yapılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sayı ve paylar dahilinde vadeden önce çekimlerde, çekilen kısım için biriken faiz/kar payının %100'üne kadar, birinci fıkrada belirtilen sayı ve payların üzerinde vadeden önce ilave kısmi veya tamamen çekimlerde ise biriken faiz/kar payı tutarının en fazla %50'sine kadar faiz/kar payı ödenebilir."

Söz konusu Kararlara aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.