VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/6

KONU: Bankaların Muhtasar Beyannamelerini Tek Merkezden Verebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

3 Ocak 2012 tarihli ve 28162 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; bankaların, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri muhtasar beyannamelerinin tek merkezden verilebilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Hatırlanacağı üzere, 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile bankaların talep etmeleri durumunda 1 Şubat 2012 tarihinden (Ocak 2012 döneminden) itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi olmalarına ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın mükellefi olan bankaların şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi Beyannamelerinin, genel müdürlüklerinin bağlı bulundukları Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na verilebilmesine imkan tanınmış ve bu konu 2011/115 sayılı sirkülerimizle sizlere duyurulmuştu.

Bu defa yayımlanan 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile benzer bir düzenleme muhtasar beyannamelerin verilmesine ilişkin yapılarak, bankaların talep etmeleri durumunda, 2012 hesap döneminden itibaren kurumlar vergisi yönünden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olmalarına ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan bankaların şubeleri tarafından bağlı olunan vergi dairelerine verilmesi gereken Ocak 2012 ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait muhtasar beyannamelerini, anılan bankaların genel müdürlüklerince tek merkezden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilebilmesine imkan tanınmıştır.

Bu çerçevede, bankaların genel müdürlükleri tarafından Türkiye genelindeki tüm şubelere ait tevkifata tabi kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif edilen vergilere ait bilgiler ve vergilendirmeye esas diğer bilgiler toplanarak tek bir muhtasar beyannameyle beyan edilebilecektir. Bankaların genel müdürlüklerince verilecek söz konusu muhtasar beyannamelere, il bazında banka şubelerinin adı, vergi kimlik numarası başta olmak üzere tarhiyata esas olacak ödemenin türü, matrahı, vergi tutarı, varsa yararlanılacak teşvik tutarları, her bir şube itibarıyla yapılan mahsup tutarı ile mahsup sonrası ödenecek/iade edilecek vergi tutarı bilgilerini ihtiva eden bir liste eklenecektir.

Öte yandan, 5084 sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan bankaların genel müdürlükleri tarafından, anılan Kanunun uygulamasına ilişkin Genel Tebliğler ekinde yer alan bildirimlerin bir örneği anılan Vergi Dairesi Başkanlığına verilecek, bir örneği ise teşvikten yararlanan işyerlerinin bulunduğu ilgili vergi dairelerine ayrıca gönderilecektir.

Bu Tebliğ uyarınca verilecek muhtasar beyannamelerin, 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

Diğer taraftan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan ve muhtasar beyannamelerini tek merkezden veren bankaların şubelerinin muhtasar beyannamelere ilişkin mükellefiyet kaydı, Aralık 2011 vergilendirme dönemine ilişkin muhtasar beyannamelerin verilmesinden sonra ilgili vergi dairesi müdürlüklerince kapatılacaktır.

Ancak, bu kapsamda mükellefiyet kaydının kapatılması, anılan şubelerin önceki dönemlere ilişkin olarak tarha yetkili vergi dairelerine olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.