VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/50

KONU: "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 22 Mart 2012 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunduğu ve daha önce 2012/38 sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" hakkında taslak tebliğ son halini alarak 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 69 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği'nde; "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" adıyla tanımlanan cihazların taşıması gereken zorunlu özelliklere ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli geçişe ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

Tebliğde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların taşıması gereken özellikler sayılmış olup, bu özellikler arasında yer alan aşağıdaki iki husus önce çıkmaktadır.

· Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından onay için Maliye Bakanlığına teslim edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, teknik ve fonksiyonel bakımlardan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanacak “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

· Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikler taşıyacaktır.

2- Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu

Aynı tebliğde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

Buna göre,

a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2012 tarihine kadar onaylanabilecektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31/12/2012 tarihinden sonra uzatılmayacaktır.

b) Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tabi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4. Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Diğer taraftan aynı tebliğde, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin, faaliyetlerinde 01/01/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özeliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaları zorunlu kılınmaktadır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.