Numara : 26
Tarih : 21.2.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/26

KONU: Zayi Olan Mallara İlişkin KDV Düzeltmesi ve Alkolü İçkilerle İlgili İlan ve Reklam Giderleri Hakkında Danıştay Kararları.

113 seri numaralı KDV Genel Tebliğ'inin "Kullanım süresi geçen veya kullanılmayacak hale gelen mallara ilişkin yüklenilen KDV hakkında yapılacak işlem" başlıklı "E" bölümünün iptali talebiyle açılan davanın Danıştay 4. Dairesi tarafından reddedilmesi ve alkollü içki ilan ve reklam giderlerinin indirilemeyeceğine ilişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Zayi Olan Mallara İlişkin KDV Düzeltmesi Hakkında Danıştay Kararı

Bilindiği üzere, KDV Kanunu’nun (30/c) maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

113 seri numaralı KDV Genel Tebliğ'inin “Kullanım süresi geçen veya kullanılmayacak hale gelen mallara ilişkin yüklenilen KDV hakkında yapılacak işlem” başlıklı “E” bölümünde ise, “Bu hüküm uyarınca, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan mükelleflerce bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan bölümün iptali istemiyle açılan dava, Danıştay Dördüncü Dairesi tarafından görüşülerek, 20.07.2010 tarih ve E:2010/588 sayılı karar ile, yürütmenin durdurulması talebini oyçokluğuyla reddetmiştir.

Sonuç olarak, Danıştay Dördüncü Dairesi’nin kararına karşı temyiz yolu açık olmakla birlikte, 113 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin zayi olan mallara ilişkin bölümü halen yürürlüktedir. Temyiz talebinde bulunulması halinde ise söz konusu dosya Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından incelenecektir.

2. Alkol ve Alkolü İçkilerle İlgili İlan ve Reklam Giderleri Hakkında Danıştay Kararı

Hatırlanacağı üzere, Danıştay 4. Daire Başkanlığı’nın 22.09.2008 tarih ve 2008⁄3758 Esas No.lu Kararı ile 2 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan “19/5/2008 tarihinden itibaren yapılacak olan, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamının, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. şeklindeki düzenlemenin, her türlü alkol ve alkollü içkilere ait ilan ve reklam giderleri yönünden yürürlüğü durdurulmuştu.

Söz konusu iptal kararı daha sonra Maliye Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu da 28.09.2011 tarih ve E:2011/296 K:2011/549 sayılı kararıyla, Danıştay 4. Dairesi kararının iptale ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına karar vermiştir.

DVDDK tarafından verilen bu karar sonrası 2 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 4. ve 6. bölümleri tekrar yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.