Numara : 118
Tarih : 16.10.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/118

KONU: Finansman Giderlerine Yönelik Getirilen Kısıtlayıcı Düzenleme 1 Ocak 2013 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecektir.

Hatırlanacağı üzere, 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 No.lu Kanun'un;

  • 6 ncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendinde yapılan düzenleme uyarınca, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’una kadar kısmının, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması halinde, kazancın tespitinden gider olarak indirilemeyeceği ve söz konusu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırma hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması,
     
  • 37 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi uyarınca; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10' una kadar kısmı, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması halinde, kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği

hüküm altına alınmıştır.

İşletmelerin finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla ihdas edilen ve kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri hariç tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsayan bu düzenleme 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak düzenlemenin uygulanabilmesi için yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin ne kadarının kazançtan indirilemeyeceği Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulu bu belirlemeyi yaparken yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin yüzde 10'unu aşamayacaktır.

Söz konusu düzenlemeye bir örnek verecek olursak; öz kaynakları 100.000 TL olan işletmede 150.000 TL yabancı kaynak kullanıldığını ve bu yabancı kaynaklar için de toplam 21.000 TL finansman giderine katlanıldığını varsayalım. Bu durumda, öz kaynağı aşan kısım olan 50.000 TL yabancı kaynağa isabet eden finansman gideri 7.000 TL (21.000 x 50.000/150.000 = 7000) olacaktır. Bu 7.000 TL'lik finansman giderinin %10'u (Bakanlar Kurulunca oranın yüzde 10 olarak belirlendiği kabul edilmiştir.) olan 700 TL de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan yapılan düzenlemede, finansman gider kısıtlaması uygulaması sonucu kabul edilmeyen finansman giderine ait yüklenilen KDV'nin düzeltilip düzeltilmeyeceği, özkaynak ve yabancı kaynak tutarının tespitinde hangi tarihteki yabancı kaynak tutarının esas alınacağı ve finansman gelirleri olması durumda finansman giderleri ile netleştirmenin yapılıp yapılmayacağı açıklama bekleyen konulardır.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.