Numara : 109
Tarih : 10.9.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/109

KONU: 6322 sayılı Kanunla VUK' ta Yapılan Değişiklikler, Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler ve Diğer Bazı Konular Hakkında VUK Tebliği

8 Eylül 2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde,

  • 6322 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikler,
  • Sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin sosyal güvenlik kurumuna düzenledikleri faturalarda süre,
  • Amortisman listesine yeni eklenen iktisadi kıymetler,
  • 396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler

hakkında açıklamalar yer almaktadır.

Ayrıca yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu Tebliğ ile 191 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 336 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (2) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Mezkûr tebliğ ile yapılan açıklamalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1. Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde faiz uygulaması

Hatırlanacağı üzere Vergi Usul Kanunu’nun Özel Ödeme Zamanları başlıklı 112 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde;

  • Verginin fazla veya yersiz tahsil edilmesinin mükellefin beyanından kaynaklanması hallerinde, mükellefin hatanın düzeltilmesine dair müracaat tarihinden,
  • Diğer hallerde ise tahsil tarihinden,

itibaren faiz hesaplanacağı ve faiz hesaplamasında tecil faizi oranının esas alınacağı hükmolunmuştur.

Buna göre, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması hâlinde müracaat tarihinden, diğer hallerde tahsil tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar hesaplanacak faiz ile iade edilecektir.

Örneğin, mükellef daha evvel vermiş olduğu gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiği vergiyi ödemiş ve bilahare vergi hatası sebebiyle fazla vergi beyan ettiği gerekçesiyle düzeltme beyannamesi verip durumu açıklayan yazılı izahata, ilgili vergi dairesine vereceği dilekçede yer vererek ödediği verginin iadesini (mahsuben veya nakden) talep etmişse, düzeltme talebinin kabul edilmesi halinde, mükellefe iade edilecek vergi için vergi dairesine müracaat tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar faiz hesaplanacaktır. Diğer taraftan, fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iade edilebilmesi için varsa gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasının ve vergi dairesine verilecek dilekçeye ilave edilmesi gerekmektedir.

Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin (örneğin katma değer vergisi iadeleri) iadesinde ise 6322 sayılı Kanunla herhangi bir değişiklik yapılmadığından uygulamaya aynı şekilde devam edilecek ve vergilerin gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi hâlinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için faiz ödenecektir.

Ayrıca Tebliğde, 6322 Sayılı Kanun ile VUK’a eklenen geçici 29 uncu madde hükmünden, yukarıda açıklanan düzenlemenin 15/6/2012 tarihinden sonra fazla veya yersiz olarak tahsil edilmiş olup da iadesi söz konusu olan vergiler için tatbik edileceği belirtilmiştir.

2. Amortisman listesine yeni eklenen iktisadi kıymetler

Tebliğ ile 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler listesine aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

No

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

3.13.9.

Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.)

5

20,00%

3.13.16.

Hasta simülasyon cihazı

5

20,00%

3.87.

Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler

3

33,33%

3.88.

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

20,00%

6.10.10.

Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı

15

6,66%

6.10.11.

Balık Nakliye Gemisi

10

10,00%

10.5.

Kazık çakma makinesi

8

12,50%

69.

Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

69.1.

Merdiven aracı, merdiven çekilir

15

6,66%

69.2.

Konveyör aracı, konveyör

15

6,66%

69.3.

Apron Otobüsü

5

20,00%

69.4.

Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu

7

14,28%

69.5.

Foseptik tankı, su ikmal tankı

15

6,66%

69.6.

Towbar, towbarless, uçak traktörü

5

20,00%

69.7.

Air starter çekilir

6

16,66%

69.8.

Yayın ve anons sistemi, saat sistemi

10

10,00%

69.9.

Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi

15

6,66%

69.10.

400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi

20

5%

69.11.

Uçak park alanı ofis ekipmanı

10

10,00%

69.12.

Yangın alarm ve güvenlik sistemi

15

6,66%

69.13.

Dahili telefon sistemi

10

10,00%

69.14.

Enerji otomasyon sistemi

10

10,00%

2.1. Bakır ve bakır alaşımlarından ekstrüzyon ve soğuk çekme kalıplarına amortisman ayrılmaması

Bilindiği üzere, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla Tebliğde, kullanıldıkları süreç gereği faydalı ömürleri bir yıldan fazla olmayan bakır ve bakır alaşımlarından ekstrüzyon ve soğuk çekme kalıplarının amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmamasının ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip muhasebe kayıtlarına doğrudan gider olarak intikal ettirilmesinin mümkün olduğu açıklanmıştır.

3. Sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin sosyal güvenlik kurumuna düzenledikleri faturalarda süre

Tebliğde, sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme/protokol imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin, çalışanlar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle SGK’ya ay sonunda tek bir fatura düzenleyebilmelerinin uygun olduğu belirtilmiştir.

4. 396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tebliğ ile 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) KAPSAM bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

1.1.7. İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.

b) 3.2.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır.

“3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.

Ayrıca, malın gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım ithalatın gerçekleşmesi durumunda, her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu Tebliğde belirtilen haddi aşması halinde form Ba bildirimine dâhil edilecektir.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.”


c) 3.2.3 numaralı maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Diğer taraftan, serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir."

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.