Numara : 94
Tarih : 19.9.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/94

KONU: 6111 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvurular Hakkında Genelge Yayımlandı.

SGK alacaklarının 6111 Sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvurular hakkında 16/9/2011 tarihli ve 2011 – 63 sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, SGK alacaklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvuruların yeri ve şekli 18/3/2011 tarihli ve 2011/29 Sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Ancak uygulamada karşılaşılan bazı durumlar nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aşağıda yer alan kararlar alınmış ve söz konusu kararlar 2011 – 63 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Buna göre;

1- a) Türkiye genelinde birden fazla işyeri bulunan ve bu işyerlerinin 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yönünden 2011/29 sayılı Genelge uyarınca her bir işyeri için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunduğu anlaşılan işverenlerin,

b) Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan ve 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken, yalnızca bir başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalıların,

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin hem (1), (2) veya (3) nolu alt bentlerinden, hem de (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca birinden dolayı başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalıların

6111 Sayılı Kanun’da öngörülen başvuru süresi içinde SGK’ya yaptıkları başvuruları dikkate alınarak; başvuruda bulunulmamış diğer işyerlerinin kapsama giren borçları veya 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları ya da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) numaralı alt bentlerinden ya da (4) numaralı alt bendinden kaynaklanan prim borçlarının,

2- e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulundukları halde ödeme planlarını almadığını beyan eden işverenlere ait işyerlerinin “e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulan işyerleri” listesinde yer almaması halinde, 6111 Sayılı Kanun’dan yararlanmak için anılan Kanun ile belirlenen yapılandırma başvuru süreci içinde bahse konu işyerlerinden dolayı 5458 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesi uyarınca yeniden yapılandırılmış olup bozulması gerektiği halde bozulmamış yapılandırma anlaşmalarının bulunduğunun anlaşılması kaydıyla, söz konusu işverenlerin elektronik ortamdaki başvurularına dair barkodsuz başvuru çıktısını ibraz etmeleri halinde bahse konu belgede kayıtlı tarih itibariyle; barkodsuz başvuru çıktısı ibraz etmemeleri halinde ise 25/2/2011 tarihinde başvuruda bulundukları kabul edilerek kapsama giren prim borçlarının,

6111 sayılı Kanun kapsamında ilk taksit ödeme yükümlülüğünün 2011/Haziran ayında başladığı ve üçüncü taksit ödeme yükümlülüğünün de en geç 31/10/2011 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği (ilk iki taksitini vadesinde ödememiş olanlar yönünden üçüncü taksitin de vadesinde ödenmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkının kaybedileceği) dikkate alındığında en geç 31/10/2011 tarihine kadar borçlu bulundukları SGK’nın ilgili ünitelerine yazılı olarak başvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında söz konusu borçlarının yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Haziran ayından itibaren başladığından ve buna göre yukarıda belirtilen durumdaki işverenler ve sigortalılar tarafından 2011/Haziran ve 2011/Ağustos aylarındaki taksitler süresi içinde ödenmemiş olacağından, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması için 2011 yılına ilişkin olarak ödeme vadesi 31/10/2011 ve 2/1/2012 tarihlerinde sona erecek taksitlerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2011 – 63 Sayılı SGK Genelgesi


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.