VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/81

KONU: 2011 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak, Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlendi.

2011 yılının ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 5 Temmuz 2011 Tarihli ve 27985 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Dönem

01.07.2011 – 31.12.2011

Aylık Katsayısı

0,06446

Taban Aylık Katsayısı

0,86251

Yan Ödeme Katsayısı

0,02044

Bu katsayı değişiklikleri; 01.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1. 2011 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
 

Dönemi

Tutarı (TL)

01.07.2011 - 31.12.2011

2.731,85


1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge+Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X 2 (% 200)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,06446

=

96.69

8.000

X

0,06446

=

515.68

500

X

0,06446

=

32.23

1.000

X

0,86251

=

862.51

(1.500+8.000)

X

0,06446 X 2 (% 200)

=

1.224.74

Toplam

2.731,85


Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesinde kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulacağı yer almakla birlikte, Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdem tazminatı hakları saklı olduğundan ve bugüne kadar Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin uygulama başlatılmadığından halen kıdem tazminatının 1475 sayılı Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer alan uygulaması devam etmektedir.

2. 2011 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.07.2011 – 31.12.2011

32.23

16.12

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Hizmet erbabına verilen çocuk zamları (Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur)” hükmü gereğince işverenlerce verilen çocuk zamları vergiden istisnadır. Devlet Memurları Kanununa göre (2) den fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmemekteydi.

Ancak 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüyle, 657 sayılı Kanunun 202 inci maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, 15.01.2010 tarihinden itibaren sayı sınırlamasının dikkate alınmayacağı öngörülmektedir.

Bu durumda, özel sektörde çalışanlara ödenen çocuk yardımları da yukarıda hesaplanan tutarları geçmemek şartıyla çocuk sayısı sınırı olmaksızın gelir vergisinden istisna edilmelidir.

3. Şahıs Sigorta Poliçeleri Kapsamında (7 Ekim 2001 Tarihinden Önce İmzalanan), Sigorta Şirketleri Tarafından Sigortalılara Yapılan Ödemelerde Uygulanan İstisna Tutarı

Aylık Ödemelerde (TL)

Toplu Ödemelerde (TL)

4.987,95

81.955,50

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına ve ekine aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

2011/2022 sayılı Kararın Eki


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.