VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/80

KONU: Türkiye ile Lüksemburg Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın "Bilgi Değişimi" Maddesini Değiştiren Protokolun Onaylanması Hakkında Karar

"
Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol ve İlgili Notaların Onaylanması Hakkında Karar" 4 Temmuz 2011 Tarihli ve 27984 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Protokol'le, Türkiye ile Lüksemburg arasında mevcut çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının "Bilgi Değişimi" maddesi OECD Model Vergi Anlaşması'na uygun olarak değiştirilmektedir.

OECD Model Vergi Anlaşması’nda son yıllarda yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş ve anlaşmada kapsanmayan vergilerle ilgili olarak bilgi değişimi yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, zarar verici vergi uygulamaları ve vergi rekabeti ile mücadele imkanının artırılabilmesi ve banka gizliliği kuralı gibi bilgi değişiminin etkin bir şekilde işletilebilmesi önündeki engellerin kaldırılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişiklikler, mali idare tarafından da benimsenmiş olup, halen müzakereleri süren veya görüşmelerine başlanılan Anlaşmalarda, diğer devletin politikasına bağlı olarak bu değişikliklere yer verilmektedir.

Türkiye ile Lüksemburg arasında imzalanan Protokol ile mevcut Anlaşmanın 26 ncı maddesi tadil edilmekte ve yerine ikame edilen madde ile de OECD Model Vergi Anlaşması’nda yapılan ve özetle aşağıda belirtilen değişiklikler Anlaşma’ya yansıtılmış olmaktadır.

1. Değişime Konu Olacak Bilgilerin Kapsamı Genişletilmiştir.

Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece her tür ve tanımdaki vergilerle ilgili bilgi değişimi mümkün hale getirilmiştir.

Mevcut durum “bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri” kapsamakta iken yeni düzenleme ile “bu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece Akit Devletlerin politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adına alınan her tür ve tanımdaki vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin uygulanması ile ilgili olduğu düşünülen bilgileri” değişime tabi tutacakları düzenlenmiştir.

2. Bilgi Değişimi ile İlgili Sınırlama Daraltılmıştır.

Mevcut durumda bilgi değişiminin Anlaşmanın “Kişilerle ilgili Kapsamı” düzenleyen 1. Maddesi ile sınırlı olmadığı belirtilmişken, yeni düzenleme ile “Kavranan Vergiler” düzenleyen 2. Maddesi ile de sınırlı olmadığı eklenmiştir.

3. Bilgilerin Verilebileceği Makamlar Genişletilmiştir.

Mevcut düzenlemeye ek olarak “denetlemekle görevli olan kişiler” de bilginin verilebileceği kişiler kapsamına alınmıştır.

4. Yeni Düzenleme ile Anlaşmanın 26. Maddesine 4 ve 5. Fıkralar Eklenmiştir.

Bu kapsamda;

  • 4. Fıkra ile; bir akit devletin talep etmesi durumunda, diğer akit devletin ihtiyacı olmasa bile talep edilen bilgileri toplamak için kendi bilgi toplama yöntemlerini kullanacağı eklenmiştir. Ayrıca, bilgi değişimiyle ilgili sınırlamayı düzenleyen 3. fıkranın sadece ulusal menfaati olmadığı gerekçesi ile bilgi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanması engellenmiştir.
  • 5. Fıkra ile; bilgi değişimiyle ilgili sınırlamayı düzenleyen 3. fıkranın diğer akit devlet tarafınca bilginin bir banka, diğer finansal kurum, temsilci veya bir acente ya da yediemin gibi hareket eden bir kişide bulunması veya bir kişinin sermaye payları ile ilgili olması nedeniyle bu bilgiyi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanması da engellenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan Protokol’ün Bakanlar Kurulunca onaylanmasıyla birlikte Türkiye'deki yasal prosedür tamamlanmıştır.

Protokole göre, akit Devletler, uygulama prosedürlerinin tamamlandığını yazılı olarak diplomatik yollardan birbirlerine bildirecekler, bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte protokol yürürlüğe girecektir. Protokol, bu tarihi takip eden takvim yılının 1 Ocak tarihinde veya daha sonra başlayan vergi yılları için hüküm ifade edecektir.

İlgili Karara ve Protokole aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol ve İlgili Notaların Onaylanması Hakkında Karar

Protokol

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.